Akce, aktivity

Aktuality

Soutěž pro předplatitele Života víry!

Každý, kdo si zaplatí předplatné ŽV na rok 2019 do 29. 12., bude zařazen do slosování o hodnotné ceny. Platí i pro dárkové předplatné!
Bližší informace zde.

[14. 11. 2018]

Kalendář akcí + modlitby

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí a náměty k přímluvným modlitbám za ČR (nyní již i na listopad).

[24. 10. 2018]

Novinka z Nakladatelství KMS

Doporučujeme Vám knihu Každý den s Bohem od Dana Drápala.

[15. 10. 2018]

Přihlášky na akci KMS

Nezapomeňte se včas přihlásit na seminář o induktivním studiu Bible „Biblí krok za krokem“ (18.–19. 1., Praha).

[9. 10. 2018]

Document Actions

Náměty k modlitbám

by ao last modified 24. 10. 2018 16:14

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku

modlitba


Témata na listopad

Díky Bohu

 • za osvobození naší země z komunistického útlaku (17. 11. 1989)
 • že trvá ekonomická prosperita a nízká nezaměstnanost
 • že navzdory velkému suchu nepostihly ČR rozsáhlé požáry
 • za všechny křesťany a čestné lidi, kteří byli letos zvoleni nebo již nějakou dobu působí v různých veřejných funkcích

Politika, společnost

 • ať Bůh žehná všem zvoleným zastupitelům a senátorům, aby pracovali čestně a moudře
 • ať se na komunální i celostátní úrovni sjednocují lidé v dobrém díle bez ohledu na stranickou příslušnost
 • moudrá rodinná politika, která bude podporovat manželství a rodiny s dětmi
 • ať strany v ČR i v celé EU připravují ty nejlepší kandidáty i kampaň do voleb do Evropského parlamentu, aby došlo k pozitivním změnám v politice EU
 • ať se v ČR nerozmáhá rozdělení a nenávist viditelné ve volbách („kavárna vs. hospoda“ atp.); ať se lidé učí pokorně hledat pravdu, naslouchat „druhé straně“ a mít úctu i ke svým názorovým odpůrcům

Ekonomika

 • ať se ČR (vláda, banky, firmy) dobře připraví na důsledky případné obchodní války, vyšších cel a konec „tištění peněz“ ve světě (tj. na další krizi)
 • ať vláda, kraje i města investují jen do kvalitních a potřebných projektů
 • ať Bůh na klíčová místa v ekonomice dosadí neúplatné lidi

Církev, evangelizace

 • ať křesťanská společenství připraví výborné vánoční programy a vhodně osloví mnoho nevěřících
 • ať křesťané radostně a efektivně sdílejí evangelium s lidmi z různých generací i společenských vrstev a skupin
 • ať Bůh hojí rány v rozbitých vztazích a jednotliví křesťané i celé církve se navzájem mají v úctě a spolupracují
 • požehnání pro kurzy Alfa, Manželské večery, Přípravu na manželství a další programy, při nichž jsou mj. oslovováni nevěřící; ať mnozí odevzdají život Ježíši

Manželství, rodiny

 • požehnání pro křesťanské rodiny; moudrost pro rodiče, jak děti vést ke zbožnosti
 • pevná manželství plná vzájemné lásky a úcty
 • ať věřící muži i ženy odvážně vstupují do svých Bohem daných rolí a jsou požehnáním pro své okolí; ochrana před pády do hříchu, zvláště v oblasti sexu
 • ať muži nacházejí v církvi dobré přátele, kteří při nich budou stát v jejich zápasech

Témata na říjen

Díky Bohu

 • za veškerou jeho ochranu, pomoc a péči během sta let existence republiky– oslavme 28. říjen jako den vděčnosti!
 • za moudrou zahraniční politiku ČR, která naší zemi zachovává pokoj a bezpečí (1Tm 2,2)
 • za proběhlé křesťanské akce (festivaly, konference...), za jejich pořadatele a sloužící i za účastníky, kteří se nově setkali s Bohem a rozhodli se mu odevzdat a sloužit mu

Volby, politika

 • ať jsou do senátu a městských či obecních zastupitelstev zvoleni lidé, kteří budou usilovat o spravedlnost a dlouhodobý prospěch naší země, ne o prospěch vlastní
 • ať jsou do vedení senátu a jeho výborů zvoleni lidé obdaření moudrostí a láskou k pravdě
 • vznik městských rad a koalic, které co nejvíce napomohou rozkvětu měst a obcí; konec místních ekonomických mafií
 • požehnání pro pana prezidenta, členy vlády i další, kdo nesou zodpovědnost za vedení naší země; ať je jejich chování příkladné a jejich rozhodnutí obstojí i z dlouhodobého hlediska
 • brzké ustanovení dobrého ministra zahraničí

Ekonomika

 • ať se ČR ani kraje a obce v čase prosperity nezadlužují, ale splácejí své dluhy
 • ať Bůh žehná všem poctivým podnikatelům i zaměstnancům, aby byli viditelně úspěšnější než ti nepoctiví
 • omezení dotací, které křiví trh a podporují nevhodné projekty a produkty

Sucho, lesy, zemědělství

 • dostatek dešťů (a v zimním období sněhu), aby se doplnila hladina spodní vody; ochrana před povodněmi
 • zastavení kůrovcové kalamity a umírání lesů
 • ochrana a obnova ekosystému (výrazný pokles množství ptactva a hmyzu včetně včel)
 • ať posiluje zodpovědný přístup k využívání půdy, vody a dalších přírodních zdrojů, a to na osobní, místní i celostátní úrovni

Církev, duchovní život

 • ať stále více křesťanů radostně zvěstuje evangelium „až na sám konec ČR“ i do zahraničí (Mt 28,19)
 • požehnání pro všechny české misionáře v zahraničí i po návratu domů i zahraničním pracovníkům v ČR
 • ať se sbory všech denominací stávají oázou Božího života, kde bude příchozím tak dobře, že se tam rozhodnou zůstat
 • ať Bůh navrací „rozptýlené ovečky“ zpět do společenství, kde o ně bude dobře postaráno
 • ochrana věřících před ďábelskými útoky i před pádem do pokušení a vlažnosti

Témata na září

Díky Bohu

 • za požehnání pro letní akce – konference, festivaly, tábory, sborové dovolené, evangelizace
 • za všechny, kdo během léta vydali svůj život Ježíši (např. na English Campech i jinde); kéž se upevní ve víře a najdou své místo v církvi
 • navzdory velkému suchu byla dobrá úroda ovoce i jiných plodin
 • ČR nebyla zasažena rozsáhlejšími požáry, pohromami či terorismem
 • žijeme v krásné a svobodné zemi, v době pokoje a prosperity

Volby, politika

 • ať je v říjnových senátních i komunálních volbách zvoleno co nejvíce křesťanů a charakterních lidí
 • klidná a otevřená povolební vyjednávání – vznik dobrých koalic na radnicích; ať na místa starostů a městských či obecních radních přijdou kompetentní, čestní, moudří lidé
 • ať se k moci nedostávají zastánci nenávistných ideologií (komunismus, neonacismus, islám...) nebo lidé napojení na korupci, organizovaný zločin atd.
 • moudrost pro politiky i občany, jak se starat o krajinu (zadržování vody, ochrana půdy, lesů a dalších přírodních zdrojů...)

Ekonomika

 • ať ČNB a vláda vhodně usměrňují úrokové sazby (souvisí s inflací, úsporami, úvěry, hypotékami, spekulativním kapitálem...)
 • vytvoření spravedlivých pravidel pro tzv. sdílenou ekonomiku i zahraniční firmy
 • ať jsou státní investice do výstavby a oprav efektivně využity

Sdělovací prostředky

 • ať narůstá počet novinářů, kteří se snaží informovat pravdivě a co nejobjektivněji; Boží ochrana pro ně
 • ať média co nejméně propagují zvrácenost a hřích

Církev, jednota, probuzení

 • uzdravení starých i novějších zranění, odpuštění a smíření mezi křesťany
 • dobrá spolupráce sborů v jednotlivých městech a regionech
 • požehnání a ochrana pro různé misijní projekty – kurzy Alfa, Manželské večery aj., přednášky ve školách, evangelizace na internetu... Ať co nejvíc lidí pozná Ježíšovu lásku a vydá mu svůj život
 • ať je vždy v souladu to, co vyznáváme, a to, co žijeme
 • růst jednotlivých křesťanů i církve jako celku ve vytrvalosti, zralosti, schopnosti obstát v těžkostech
 • rozvoj služby pastoračního poradenství a vnitřního uzdravení

Témata na červenec a srpen

Díky Bohu

 • za červnové deště
 • že ČR má jeden z nejvyšších ekonomických růstů v Evropě
 • za přetrvávající svobodu vyznávat víru a zvěstovat evangelium

Vláda, zákony

 • ať politici na celostátní i místní úrovni moudře rozhodují
 • ať vláda správně rozhodně ohledně dostavby jaderných elektráren a dalších velkých tendrů
 • důsledné řešení korupčních kauz všech politických stran
 • odhalení a odstranění těch politiků, kteří mají vlastní sobecké zájmy, neříkají pravdu nebo zneužívají strach či frustrace lidí
 • správná rovnováha svobody a regulací, odpovědnosti a solidarity (výše daní a sociálních dávek)
 • odstranění zbytečných zákonů a regulací, byrokratického zatížení firem, podnikatelů i občanů

Zahraniční politika, migrace

 • ať nová vláda pokračuje v proizraelské zahraniční politice
 • ať západní státy i OSN efektivně pomáhají lidem v místech konfliktů
 • ať Bůh skrze migrační krizi přivede mnohé migranty i původní obyvatele Evropy ke Kristu

Příroda, zemědělství

 • dostatek dešťů, aby se doplnila hladina spodní vody; ochrana před povodněmi
 • dobrá letošní úroda obilí, brambor, ovoce i dalších plodin
 • zastavení kůrovcové kalamity a umírání lesů
 • rychlé vytvoření a zavedení moudré koncepce dlouhodobě udržitelného hospodaření s půdou, vodou a dalšími přírodními zdroji

Manželství, rodiny

 • požehnání pro manželství a rodiny; ať jsou manželství křesťanů vzorem pro jejich nevěřící přátele a známé
 • ať se lidé se odvracejí od nevázanosti k věrnosti a zodpovědnosti
 • požehnání pro akce a organizace podporující život a rodinu

Církev, evangelizace

 • ať se křesťané učí oslovovat nové lidi, přijímat je mezi sebe a dobře o ně pečovat
 • ať křesťané z různých církví rostou ve vzájemné lásce a úctě a smysluplně spolupracují na sdílení evangelia; ať jsou jejich dobré vztahy svědectvím pro okolní svět
 • požehnání pro letní konference, festivaly, tábory, sborové dovolené, English campy a další akce
 • zmocnění a ochrana pro české misionáře v zahraničí

Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.