Akce, aktivity

Aktuality

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[14. 9. 2018]

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro září) jsou zde.

[16. 8. 2018]

Nahrávka z KK 2018

Nahrávku všech přednášek a seminářů z Křesťanské konference si můžete objednat zde.

[30. 7. 2018]

Přihlášky na podzimní akce KMS

Spustili jsme přihlášky na podzimní akce KMS:
seminář Místa uzdravení,
konferenci vnitřního uzdravení Jak chutná cesta milosti a
Víkend pro dcery Krále.

[30. 7. 2018]

Document Actions

Náměty k modlitbám

by ao last modified 16. 08. 2018 18:34

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku

modlitba


Témata na září

Díky Bohu

 • za požehnání pro letní akce – konference, festivaly, tábory, sborové dovolené, evangelizace
 • za všechny, kdo během léta vydali svůj život Ježíši (např. na English Campech i jinde); kéž se upevní ve víře a najdou své místo v církvi
 • navzdory velkému suchu byla dobrá úroda ovoce i jiných plodin
 • ČR nebyla zasažena rozsáhlejšími požáry, pohromami či terorismem
 • žijeme v krásné a svobodné zemi, v době pokoje a prosperity

Volby, politika

 • ať je v říjnových senátních i komunálních volbách zvoleno co nejvíce křesťanů a charakterních lidí
 • klidná a otevřená povolební vyjednávání – vznik dobrých koalic na radnicích; ať na místa starostů a městských či obecních radních přijdou kompetentní, čestní, moudří lidé
 • ať se k moci nedostávají zastánci nenávistných ideologií (komunismus, neonacismus, islám...) nebo lidé napojení na korupci, organizovaný zločin atd.
 • moudrost pro politiky i občany, jak se starat o krajinu (zadržování vody, ochrana půdy, lesů a dalších přírodních zdrojů...)

Ekonomika

 • ať ČNB a vláda vhodně usměrňují úrokové sazby (souvisí s inflací, úsporami, úvěry, hypotékami, spekulativním kapitálem...)
 • vytvoření spravedlivých pravidel pro tzv. sdílenou ekonomiku i zahraniční firmy
 • ať jsou státní investice do výstavby a oprav efektivně využity

Sdělovací prostředky

 • ať narůstá počet novinářů, kteří se snaží informovat pravdivě a co nejobjektivněji; Boží ochrana pro ně
 • ať média co nejméně propagují zvrácenost a hřích

Církev, jednota, probuzení

 • uzdravení starých i novějších zranění, odpuštění a smíření mezi křesťany
 • dobrá spolupráce sborů v jednotlivých městech a regionech
 • požehnání a ochrana pro různé misijní projekty – kurzy Alfa, Manželské večery aj., přednášky ve školách, evangelizace na internetu... Ať co nejvíc lidí pozná Ježíšovu lásku a vydá mu svůj život
 • ať je vždy v souladu to, co vyznáváme, a to, co žijeme
 • růst jednotlivých křesťanů i církve jako celku ve vytrvalosti, zralosti, schopnosti obstát v těžkostech
 • rozvoj služby pastoračního poradenství a vnitřního uzdravení

Témata na červenec a srpen

Díky Bohu

 • za červnové deště
 • že ČR má jeden z nejvyšších ekonomických růstů v Evropě
 • za přetrvávající svobodu vyznávat víru a zvěstovat evangelium

Vláda, zákony

 • ať politici na celostátní i místní úrovni moudře rozhodují
 • ať vláda správně rozhodně ohledně dostavby jaderných elektráren a dalších velkých tendrů
 • důsledné řešení korupčních kauz všech politických stran
 • odhalení a odstranění těch politiků, kteří mají vlastní sobecké zájmy, neříkají pravdu nebo zneužívají strach či frustrace lidí
 • správná rovnováha svobody a regulací, odpovědnosti a solidarity (výše daní a sociálních dávek)
 • odstranění zbytečných zákonů a regulací, byrokratického zatížení firem, podnikatelů i občanů

Zahraniční politika, migrace

 • ať nová vláda pokračuje v proizraelské zahraniční politice
 • ať západní státy i OSN efektivně pomáhají lidem v místech konfliktů
 • ať Bůh skrze migrační krizi přivede mnohé migranty i původní obyvatele Evropy ke Kristu

Příroda, zemědělství

 • dostatek dešťů, aby se doplnila hladina spodní vody; ochrana před povodněmi
 • dobrá letošní úroda obilí, brambor, ovoce i dalších plodin
 • zastavení kůrovcové kalamity a umírání lesů
 • rychlé vytvoření a zavedení moudré koncepce dlouhodobě udržitelného hospodaření s půdou, vodou a dalšími přírodními zdroji

Manželství, rodiny

 • požehnání pro manželství a rodiny; ať jsou manželství křesťanů vzorem pro jejich nevěřící přátele a známé
 • ať se lidé se odvracejí od nevázanosti k věrnosti a zodpovědnosti
 • požehnání pro akce a organizace podporující život a rodinu

Církev, evangelizace

 • ať se křesťané učí oslovovat nové lidi, přijímat je mezi sebe a dobře o ně pečovat
 • ať křesťané z různých církví rostou ve vzájemné lásce a úctě a smysluplně spolupracují na sdílení evangelia; ať jsou jejich dobré vztahy svědectvím pro okolní svět
 • požehnání pro letní konference, festivaly, tábory, sborové dovolené, English campy a další akce
 • zmocnění a ochrana pro české misionáře v zahraničí

Témata na červen

Díky Bohu

 • za všech šest vyhraných mezinárodních arbitráží vedených „solárními barony“ proti ČR (za celkem 3,65 mld. Kč)
 • že počet ukradených aut v ČR klesl z 24 174 v roce 2003 na 6474 v roce 2016
 • za trvající přátelství naší země s Izraelem
 • za alespoň mírné deště a veškerou péči o naši zemi

Vláda, politika

 • ať se v ČR co nejvíce šíří biblické hodnoty – i skrze politiky a masmédia
 • ať Bůh povolá co nejvíce křesťanů a charakterních lidí do podzimních senátních a komunálních voleb
 • ochrana našeho národa před protirodinnými ideologiemi či zákony
 • ať vládci snižují zadlužení ČR i krajů (za 20 let se státní dluh zdesetinásobil na 1,7 bilionu)

Sucho, lesy, zemědělství

 • ať se Bůh smiluje a posílá dostatek dešťů, aby se doplnila spodní voda; ať nedochází k požárům (lesy, domy, průmysl)
 • ať se v ČR najde a zavede dlouhodobě funkční koncepce zadržování vody v krajině
 • ať se půda využívá k pěstování vhodných potravin, ne pro dotované plodiny, které ničí nejen půdu (řepka na 395 000 hektarů, přes 13 % polí v ČR)
 • ukončení enormních lesních kalamit (historické přemnožení kůrovce)
 • ochrana a obnova ekosystému (nebezpečný pokles množství hmyzu a ptactva)
 • ať se ministry zemědělství a životního prostředí stanou odborníci, kteří přinesou pozitivní změny

Vězni, beznadějné situace

 • ať Bůh zasahuje v životech lidí, kteří pomýšlí na sebevraždu (cca 1400 sebevražd v ČR ročně)
 • ať Bůh pomáhá lidem v mezních životních situacích (exekuce, rozbité rodiny, nemoc, existenční problémy...); moudrost pro křesťany, jak takovým lidem nabídnout pomoc

Církev, evangelizace

 • ať Bůh žehná šíření evangelia po celé zemi a vysílá „dělníky na žeň“
 • ať Bůh vede hledající, aby našli živého Ježíše Krista, ne nefunkční náhražky; ať obrácení najdou domov v církvi
 • požehnání pro službu Romům; ať Bůh proměňuje životy jednotlivců, rodin i celých komunit
 • ať se muslimové setkávají s Ježíšem a nalézají v církvi laskavé přijetí
 • ať Bůh žehná přípravě všech letních akcí (sborových dovolených, dětských táborů, English campů, festivalů a konferencí) a jejich organizátorům

Témata na květen

Díky Bohu
 • že stále chrání naši zemi před přírodními i průmyslovými pohromami a před terorismem
 • že na mnoha místech je církev živá a aktivní a zvěstuje Krista
 • že máme svobodný přístup k Bibli, dokonce v několika českých překladech
Vláda, politika
 • stabilní vláda s důvěrou parlamentu, která bude dobře pracovat; kvalifikovaní, moudří lidé na místech ministrů i nižších vládních úředníků
 • ať neposiluje vliv komunistů a ani jiných protikřesťanských ideologií
 • spolupráce politiků z různých stran na dobrých zákonech
 • ať jsou rostoucí příjmy ekonomiky využity ke snižování dluhu a zdravým investicím
 • pokračování a posilování dobrých vztahů s Izraelem
 • ať Bůh připravuje a do klíčových pozic povolává nové charakterní a věřící lidi
Doprava, stavebnictví
 • kvalitní a efektivní opravy a stavby silnic a dálnic
 • zjednodušení byrokracie ve stavebnictví i celé státní správě
Zdravotnictví
 • rostoucí kvalita všech lékařských fakult
 • ať v ČR dochází k objevům nových účinných léků a léčebných metod
Chudoba, exekuce, školství
 • téměř 900 000(!) Čechů je v exekuci – nalezení zákonného řešení pro nový začátek co největšího počtu z nich a ať se již znovu nezadlužují
 • ať se lidé odvracejí od života na dluh, marnosti a přílišných dotací k tvořivému rozvoji, moudrosti a odpovědnosti
 • ať 9 % obyvatel ČR v „příjmové chudobě“ chce najít a najde cestu k lepšímu životu
 • ať je dostupné bydlení i pro středněpříjmové a chudší obyvatele ČR (spekulativní volný kapitál žene ceny nemovitostí enormně vzhůru)
Církev, evangelizace
 • požehnání pro všechny způsoby šíření evangelia u nás i v zahraničí
 • ať noví věřící rostou ve vztahu s Bohem, pevně zakotví v církvi a zapojují se do služby dalším lidem
 • ať roste milosrdná služba potřebným – nejstarší generace, rozbité rodiny, nemocní, chudí, osamocení...
 • nacházení správných způsobů pro oslovení mladé generace; ať se mnozí mladí lidé setkají s Ježíšem a naplno se mu vydají
 • ať mezi křesťany roste úcta a láska k Písmu
 • ať každý sbor a denominace vidí svá slabá místa a nachází způsoby, jak věci napravit

Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.