Akce, aktivity

Aktuality

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro květen) jsou zde.

[21. 4. 2017]

Novinky z Nakladatelství KMS

Právě vyšla kniha „Bručko a motilonský zázrak“. Z dalších novinek připomínáme např. DVD Život víry 2016 (elektronický archiv celého ročníku) nebo CD ze semináře „Různé dary, jeden Duch“.

[6. 4. 2017]

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[16. 3. 2017]

Konference „Vitaminová bomba“

Zveme vás do Kolína na konferenci o vedení chval a křesťanském umění Vitaminová bomba (29. 4. – 1. 5.)! Kompletní program a přihlášky najdete na webu http://vitamin.kmspraha.cz

[15. 3. 2017]

Document Actions

Náměty k modlitbám

by ao last modified 21. 04. 2017 19:43

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku

modlitba


Témata na květen

Díky Bohu

 • v ČR nedochází k teroristickým útokům
 • již dlouho nebyly rozsáhlé povodně ani jiné katastrofy

Počasí, příroda

 • dostatek deště, aby se doplnily nízké zásoby spodní vody
 • dobrá letošní úroda; ať se nepřemnožují škůdci, plísně atd.

Ekonomika, politika

 • moudrost pro vedení ČNB, jak nejlépe jednat po ukončení kurzových intervencí
 • ať se v dobách nízké nezaměstnanosti rozumně zvyšují mzdy i efektivita práce
 • ať se zjednoduší, zrychlí a zefektivní stavba silnic, železnic i další výstavba
 • ať se kvůli vládnímu závazku 2 % výdajů na armádu nekupují zbytečné a předražené věci, ale ať jsou státní peníze dobře investovány do projektů, které zvýší připravenost naší země na reálná nebezpečí
 • ať Bůh pomáhá politikům, novinářům i občanům, aby viděli a uměli dobře čelit rizikům i důsledkům vlny migrantů a šíření islámu v Evropě
 • ať se poslední měsíce před parlamentními volbami nenesou ve znamení vzájemných útoků politiků, ale ať vláda a parlament dokončí plány, které jsou pro naši zemi prospěšné
 • oslabení extrémní levice i pravice a populistů; ať jsou odhaleni nepoctiví a zkorumpovaní politici a úředníci a musejí ze svých míst odejít

Školství, mládež

 • ať se ve školství nešíří nefunkční ideologie (nadměrná inkluze, extrémní genderové názory, necitlivě či tendenčně pojatá sexuální výchova aj.), ale ať školy dobře připravují studenty na život a povolání
 • ať je zachována svoboda rodičů ovlivňovat výchovu a výuku dětí (domácí vzdělávání, volitelné přednášky ve školách atp.)

Církev

 • ať Bůh probudí církve a dává křesťanům břemeno pokání za jejich města, národy i celou Evropu, abychom sklidili probuzení, ne ovoce zasetého zla
 • láska k pravdě – ať se věřící lidé nepodílejí na šíření pomluv, polopravd, výmyslů či propagandy a předávají dál jen to, co buduje
 • ať Bůh usvědčuje každého křesťana, který pomlouvá a šíří negaci, a proměňuje ho v žehnajícího přímluvce (Jk 3)
 • Boží vedení pro ty, kdo mohou a mají ovlivňovat ty, kdo mají veřejný vliv – ať vědí, kdy a jak promluvit a kdy mlčet
 • ať je každý z nás stále podobnější Kristu, ať svým životem ukazujeme na něj a měníme atmosféru ve svém okolí
 • ochrana dětí před závislostí na sociálních sítích a dalšími riziky „virtuálního světa“; moudrost pro rodiče, jak jim v tom pomoci

Témata na duben

Díky Bohu
 • za návrat Petra Jaška z vězení v Súdánu, za zapojení mnoha křesťanů do jeho podpory a za pomoc politiků a diplomatů při vyjednávání, jež k jeho propuštění vedlo
 • za mezinárodní konferenci o Izraeli v parlamentu ČR 6.–7. 3., za všechny, kteří se na ní podíleli, a za trvající dobré vztahy ČR a Izraele
 • za možnost pořádat Awakening Europe v Praze a za mnohé další konference, semináře či evangelizace
Brexit, EU
 • ať Bůh požehná setkání křesťanů, politiků a dalších v Senátu PČR (10. 4.) a v Evropském parlamentu (27. 4.) a i skrze ně vylije milost na jednání o brexitu (odchod Velké Británie z EU), aby proběhl „sametově“
 • ať se v Evropě neaktivují síly vedoucí k nenávisti, pomstychtivosti a zlu (např. proti Británii, proti muslimům, proti židům...)
 • dobré vztahy mezi EU a Spojenými státy
 • růst „služby Josefů a Danielů“ – ať čeští i světoví politici přijímají Bohem posílané lidi, kteří mají moudrost a zjevení, a dobře s nimi spolupracují
Volební rok v Evropě i v ČR
 • ať jednotlivé státy i celá Evropa činí pokání a odvrací se od temnoty a model k živému Bohu
 • ať se Bůh smiluje a vybere ty nejlepší vládce a vlády (prezident ve Francii, vláda v Nizozemsku, vláda v Německu, v ČR...)
 • ať se nedostávají k moci lidé, kteří by prosazovali destruktivní politiku; ať je národům Evropy zachována svoboda volit si dobro a odmítat zlo (Ř 13,3)
 • ať se na přední místa kandidátek politických stran dostanou charakterní lidé a jsou v podzimních parlamentních volbách také zvoleni
Církev a společnost
 • požehnání pro evangelizační a preevangelizační projekty a ochrana pro všechny, kdo se na nich podílejí; ať se Bůh dotýká zraněných srdcí a dává jim poznat svou lásku
 • ať se na všech shromážděních církve viditelně projevuje Boží moc; vždyť království nespočívá ve slovech, ale v moci (1K 4,20)
 • ať jednotliví křesťané s láskou a citlivostí, ale i s odvahou zvěstují evangelium lidem ve svém okolí
 • ať Bůh své slovo zvěstované nevěřícím viditelně potvrzuje zázraky, aby uvěřili v jednajícího, všemohoucího Boha (Ř 15,19)
 • ať se „marnotratní synové a dcery“ navracejí k Bohu a do církve a naleznou tam přijetí a dobrou službu (L 15)

Témata na březen

Díky Bohu

 • trvající svoboda vyznání a shromažďování; kéž ji dobře využíváme
 • za všechny dobré zaměstnavatele – ať mají zákazníky i dodavatele, aby byla v ČR co nejvyšší zaměstnanost
 • podle dostupných zpráv výrazně poklesl počet nelegálních sázek na internetu

Křesťané, církev

 • život ve svatosti a v očekávání Ježíšova druhého příchodu
 • pevné zakotvení každého křesťana v Bohu a v Bibli, prohloubení vztahu s Kristem
 • růst jednotlivců i společenství v moci a darech Ducha svatého; jejich moudré používání k budování církve
 • růst služby chval
 • otevřenost pro nové formy a tvořivost při oslovování nevěřících evangeliem – ať je zachráněno co nejvíce lidí
 • požehnání pro práci charit, diakonií a neziskových organizací, které pomáhají chudým, nemocným a jinak potřebným lidem
 • moudrost a citlivost pro rodiče při vedení dětí ve víře

Awakening Europe (29. 6. – 2. 7., Praha)

 • moudrost a ochrana pro Bena Fitzgeralda a jeho tým při přípravách
 • ať jsou čeští křesťané povzbuzeni k šíření evangelia
 • ať během evangelizací v ulicích uvěří stovky lidí a najdou svůj domov ve sborech
 • ať je křesťany místními i z okolních zemí využita kapacita stadionu Eden Aréna (21 000 míst)
Pronásledovaní křesťané
 • křesťané trpící v komunistických (Severní Korea, Čína, Kuba), postkomunistických (Bělorusko, Střední Asie) či islámských zemích (Irák, Eritrea, Nigérie, Pákistán, Súdán aj.) – aby obstáli v období zkoušek; obnova a pokoj v zemích rozvrácených násilím
 • zrušení ruského „zákona Jarovové“, který mj. zakazuje sdílení evangelia či scházení domácích skupinek

Uprchlíci

 • křesťané, které islámští bojovníci vyhnali ze Sýrie, Iráku a dalších zemí
 • účinná pomoc potřebným ze strany české vlády a správné rozlišení těch, kdo by chtěli pomoci pouze zneužívat
 • ať se uprchlíci přicházející do našich zemí setkávají s křesťany, přijímají evangelium a dobře se integrují do společnosti

Témata na únor

Díky Bohu

 • fungující manželství a rodiny, kde vládne vzájemná láska a úcta
 • církevní společenství, která zvěstují Krista
 • nečekaný přebytek státního rozpočtu za loňský rok

Rodiny

 • obnova vážnosti instituce rodiny ve společnosti; ať opět vzroste úcta k maminkám, které zůstávají s dětmi doma
 • odvaha k oběti pro mladé rodiny – ať co nejvíce dětí co nejdéle vyrůstá v bezpečném, láskyplném prostředí
 • ať česká vláda podporuje tradiční rodiny s dětmi a nezavádí žádné sociální experimenty

Církev

 • růst úspěšných evangelizačních aktivit (kurzy Alfa, Fusion, English Campy aj.); ať křesťané s odvahou i citlivostí sdílejí dobrou zprávou o Ježíši; ať ho co nejvíce lidí přijme za svého Pána a Zachránce
 • ochrana pro mladé křesťany – ať pevně stojí ve víře, rostou ve vztahu s Ježíšem a rozšiřují ve svém okolí Boží království
 • růst služby jednotlivců i sborů, která bude doprovázena projevy Boží moci a zázraky
 • ať mezi křesťany i nevěřícími roste schopnost úspěšně dotáhnout do konce svá povolání, projekty, práci (Žd 12,2)

Politika, ekonomika

 • ať má český stát (firmy, instituce, školství, nemocnice aj.) poctivé, kvalitní partnery ze světa, kteří pomohou rozvoji
 • moudrost pro centrální bankéře, jak usměrňovat kurz koruny
 • ať přibývá charakterních křesťanských odborníků na místech, kde budou ovlivňovat klíčové lidi a oblasti národa
 • pročištění politické scény do podzimních parlamentních voleb; ať jsou odhaleni svévolníci a na volitelná místa kandidátek se dostanou lidé usilující o dobro naší země, o právo a spravedlnost
 • ať povstanou kvalitní kandidáti na příštího prezidenta (volby v lednu 2018) – ať se hlavou státu stane člověk, který bude morálním vzorem

Zahraniční politika, Izrael

 • Brexit (odluka Velké Británie od EU) – klidný, konstruktivní průběh jednání, co nejméně škod, dobré vztahy EU (resp. ČR) a UK, oboustranně dobré podmínky pro další fungování
 • dobré vztahy mezi ČR/EU a Spojenými státy s jejich novou administrativou v čele s prezidentem Trumpem; kvalitní spolupráce v rámci NATO i v dalších mezinárodních institucích
 • ať vytrvá a prohlubuje se přátelství mezi ČR a Izraelem; ať se ČR nepodílí na případných protiizraelských krocích OSN či EU

Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.