Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku


Témata na prosinec

Díky Bohu

 • zpomalení šíření covidu-19 v listopadu
 • pokroky ve výzkumu vakcíny
 • fungující zdravotnický systém, kvalitní péče, kapacity nemocnic
 • svoboda nabízet veřejnosti křesťanské filmy, seriály, kurzy, programy pro mládež, zakládat křesťanské školy a školky, působit v politice, vysílat misionáře...

Covid-19

 • ochrana zranitelných skupin před nákazou; uzdravení nemocných v těžkém stavu
 • požehnání pro zdravotníky – zdraví, povzbuzení k ochotě pomáhat i při přetížení, dobrá organizace práce v nemocnicích
 • smysluplná a dobře načasovaná opatření vlády (uvolňování/zpřísňování) a jejich dodržování
 • školy – zdárný průběh distanční i prezenční výuky

Politika

 • vztahy ve vládě – mírnost, vědomí společného cíle
 • dobrá komunikace mezi členy vlády i směrem k veřejnosti
 • dobrá spolupráce mezi vládou a Ústředním krizovým štábem
 • požehnání a ochrana pro ministra zdravotnictví Jana Blatného (moudrost, odvaha neustupovat tam, kde je to potřeba)
 • ať se premiér i další politici oddělí od okultistů (kartářek, věštců apod.) a přestanou poslouchat jejich rady
 • ať přibývá politiků, hnutí a stran, které naši zemi povedou v souladu s Božími hodnotami

Ekonomika, právo

 • ať má vláda dobré plány na využití financí z EU
 • moudrá rozhodnutí vlády k obnově ekonomiky
 • dobře zacílené vládní kompenzace; zdrženlivost vlády v pomoci ekonomicky silným firmám, nadnárodním korporacím apod.
 • zdravé nastavení sociálního systému – aby podporoval nemocné a skutečně potřebné, kteří pracovat nemohou, ne ty, kdo ho zneužívají
 • odhalování a odsuzování mafiánů, korupčníků a dalších zločinců

Církev

 • ať provedené kroky ke vzájemnému smíření katolíků a protestantů přinesou trvalé ovoce
 • fungování církve v omezených podmínkách, zapojení lidí do domácích skupinek a dalších forem společenství
 • moudrost pro vedoucí, jak navzdory omezením sloužit svým členům i hledajícím lidem
 • požehnání pro adventní a vánoční shromáždění a pořady, aby zasáhly ty, kteří potřebují Spasitele; ať mnozí zakusí, že „Bůh je s námi“
 • povzbuzení a potěšení bezdětných párů; moudrost, jak se k situaci postavit
 • rostoucí ochota k oběti, štědrosti
 • ať se naplní proroctví Stefana Driesse z prosince 2019 pro církev po epidemii: „Boží bázeň uvolní úctu k Bohu ve vašem středu. Přijdu do svého domu a přinesu zpátky svou slávu.“


Témata na listopad

Díky Bohu

 • dlouhé období pokoje a prosperity od poslední krize v roce 2008
 • dobrá úroveň zdravotnictví, nemocniční síť i kvalifikovaný zdravotnický personál
 • výrazné oslabení komunistů v posledních volbách

Epidemie covidu-19

 • ochrana zranitelných skupin před nákazou (senioři, dlouhodobě nemocní...); uzdravení nemocných
 • smysluplná a dobře načasovaná opatření vlády s ohledem na zdraví obyvatel i ekonomiku ČR
 • dobrá spolupráce a komunikace mezi členy vlády i směrem k veřejnosti
 • školy – ať učitelé, žáci i rodiče zvládají nároky distanční výuky
 • dobré vztahy v rodinách, když tráví mnohem víc času spolu
 • co nejlepší fungování nemocnic, ochrana a posila pro zdravotníky i jejich blízké
 • úspěšný výzkum a výroba vakcíny, léků a zdravotnických pomůcek
 • ať Bůh zasáhne a epidemie co nejdříve skončí (např. tím, že virus zmutuje do nesmrtící formy)
 • ať ekonomicky přežije co nejvíce živnostníků a malých i větších firem

Politika

 • moudrost pro nové senátory i představitele krajů, dobré fungování krajských koalic
 • dobré hospodaření s veřejnými penězi (státní rozpočet, kraje, obce); ať se na všech úrovních přeruší korupční vazby
 • ať se volení zastupitelé poučí z chyb svých předchůdců i svých vlastních a napravují je
 • ať se nově zvolení politici rychle zaučí ve svých nových rolích; ať kolem sebe mají moudré, poctivé spolupracovníky a poradce
 • ať u nás rostou státníci schopní obstát v krizích, nejen politici pro dobu pohody – ale také dobří novináři, policisté, soudci, pedagogové, úředníci a další vlivní lidé

Církev

 • vzájemná úcta a láska mezi křesťany navzdory různým názorům; ať jsou věřící vzorem pro zbytek společnosti, nikoli odrazem jejích nešvarů
 • jasné zacílení na to, co je důležité (zvěstování evangelia, pomoc potřebným, vztahy, růst ve víře...)
 • fungování církve v nových podmínkách – nacházení nových forem společenství a služby; moudrost pro vedoucí, jak navzdory omezením efektivně sloužit svým členům i hledajícím lidem
 • růst osobní štědrosti, dobročinnosti a charitativní/diakonické služby
 • zdárný průběh kurzů Alfa, kurzů o vztazích a dalších aktivit
 • požehnání pro další formy sdílení evangelia přes internet či tiskem; ať mnozí nevěřící lidé hledají Boha a navážou s ním vztah
 • citlivost pro pastory, kazatele, faráře, starší a další vedoucí, aby dobře sloužili členům svých společenství a svou autoritu nezneužívali
 • ať Bůh povolává další krátkodobé i dlouhodobé misionáře, kteří ponesou evangelium „až na sám konec země“


Témata na říjen

Díky Bohu

 • akce vedoucí k pokání, odpuštění a smíření v církvi
 • nové i déle fungující misijní iniciativy a organizace
 • 100 let ECM – díky za všechny, kteří díky ní poznali Krista a našli v ní svůj duchovní domov

Koronavirus

 • pravdivé a objektivní informování ohledně epidemiologické situace, které nebude působit paniku
 • moudrost pro vládu a hygieniky, jaká opatření zavádět a na jak dlouho
 • ať situace není zneužita k dlouhodobému omezení svobod (vyznání, shromažďování aj.)
 • co nejlepší fungování nemocnic a ochrana pro zdravotníky
 • úspěšný výzkum a výroba léků a zdravotnických pomůcek
 • školy – aby učitelé i žáci dokázali zvládnout nároky případné distanční výuky
 • fungování církve v nových podmínkách – nacházení nových forem společenství a služby
 • zdárný průběh kurzů Alfa, kurzů o vztazích a dalších aktivit – ať už v prezenční, nebo on-line podobě

Politika, ekonomika, volby

 • ať jsou do senátu i krajů zvoleni moudří a odpovědní politici
 • úspěšné vytvoření krajských koalic – ať jsou na vlivných místech poctiví lidé, kteří budou dobře rozhodovat o veřejných záležitostech
 • udržení a rozvoj perspektivních průmyslových odvětví; ať vznikají či přicházejí nové firmy
 • moudrost pro vládu i vedení firem, jak jednat s odvětvími, která se ocitla v krizi (kultura, cestovní ruch...), a s rostoucí nezaměstnaností
 • reforma školství – nová koncepce obsahu a šíře učiva; nabídka a rozvoj oborů, které přinesou studentům dobré uplatnění

Církev

 • ať Bůh změní úděl našeho národa a navrátí nás k víře
 • ať se vrátí ke Kristu i do církve lidé, kteří odešli nebo se vzdálili, i ti, kdo věří, ale žijí bez církve
 • ať sbory rostou v kvalitní službě nevěřícím a srdečném přijímání hostů
 • obnova poničených vztahů a navazování vztahů nových (zbožná manželství, vztahy v rodině, v církvi, přátelství, služební partnerství...)
 • noví kazatelé, starší a vedoucí skupinek (v případě potřeby i v souvislosti s omezením počtu lidí na shromážděních)
 • moudrost pro vedoucí a hospodáře církví – dobrá správa majetku
 • ať jsou křesťané plní soucitu, milosrdenství i moci vůči potřebným a ztrápeným
 • nadpřirozený Boží pokoj navzdory okolnostem pro každého věřícího; ať křesťané umějí vydávat starosti Bohu a plně mu důvěřovat

400. výročí bitvy na Bílé hoře

 • požehnání pro akce, které vedou k pokání a ke smíření křesťanů
 • ať jsou historické křivdy a rozdělení nahrazeny vzájemnou úctou, láskou a spoluprací v pravdě

 


Témata na září

Díky Bohu

 • za pokoj a požehnání pro naši zemi; za ochranu před katastrofami i terorismem
 • za dešťové srážky během prázdnin
 • za konference, festivaly, sborové dovolené, tábory, English campy a další křesťanské akce, které se v létě konaly; za všechny, kterých se Pán Bůh dotkl a jednal v jejich životech
 • 30 let služby Života víry a české redakce TWR

Covid-19

 • moudré, včasné a přiměřené zavádění opatření proti šíření koronaviru
 • ať virus mutuje do méně škodlivé formy
 • rychlé nalezení bezpečných vakcín proti viru i dalším nemocem
 • ať situace není zneužívána k omezování svobod, politickým kampaním ani zbytečnému zadlužování
 • ať navzdory omezením dobře fungují podniky, školy, církevní i rodinný život

Politika, ekonomika, volby

 • ať ČR efektivně využívá dotace na smysluplný rozvoj, ne na marnosti
 • prozíravá rozhodnutí vlády, s kterými zeměmi a firmami spolupracovat, a s kterými ne
 • ochrana českých firem, moudrost pro jejich vedení; zachování co nejvíce pracovních míst
 • klidný průběh předvolební kampaně a krajských a senátních voleb; ať jsou zvoleni ti, kdo budou vládnout zodpovědně a moudře, ne lidé sobečtí a nemravní

Dlouhodobá perspektiva pro ČR

 • vláda co nejblíže lidem (větší role samospráv)
 • nezávislost naší země, svoboda a bezpečí
 • moudrost pro lidi s úřední mocí a soudce; ať jsou mírní vůči dobrým a přísní vůči zlým, s cílem prosazovat spravedlnost a právo
 • vládní podpora vzdělanosti, pracovitosti, zákonnosti a demografického a ekonomického růstu
 • moudré nakládání s nerostným, přírodním, kulturním i ekonomickým bohatstvím
 • zákonná ochrana pro potřebné, trestání svévole
 • mír naší země se sousedy, respekt i ostatních národů
 • svornost mezi lidmi, zbožnost, projevy Boží moci

Církev

 • růst lásky k Písmu
 • dobré fungování místních sborů a domácích skupinek
 • ať křesťané zvěstují zprávu o záchraně v Ježíši; ať roste jejich vliv a jsou dobrým příkladem celé společnosti
 • ať je církev místem, kde se nevěřící mohou setkat s bezpodmínečnou láskou, ale také se svatostí a pravdou
 • ať se mnozí lidé setkají s Ježíšem, odevzdají mu svůj život, najdou své místo v církvi i dobré věřící přátele
 • ať vedoucí vědí, jak sloužit jednotlivcům a rozvíjet sbory navzdory všem omezením
 • odvaha skončit aktivity, které se již přežily, aby byl prostor pro hledání nových cest

 


Témata na červenec–srpen

Díky Bohu

 • mírný průběh koronavirové epidemie v našich zemích
 • dešťové srážky v květnu a červnu, díky nimž neuschla letošní úroda a zpomalilo se množení kůrovce
 • konec kalamity přemnožených hrabošů
 • Bůh vyslýchá modlitby a jedná i v naší zemi

Společnost, politika

 • ať se nerozjede další vlna nákazy koronavirem a místní ohniska nákazy se nešíří
 • moudrost pro vládu a krizový štáb, jak dále nastavovat ochranná opatření
 • svoboda pro oběti sexuálního otroctví; ochrana pro křesťany, kteří jim pomáhají; změna legislativy, aby bylo sexuální zotročování lépe postihovatelné
 • moudrost a ochrana pro všechny, kdo zajišťují bezpečnost, právo, spravedlnost; křesťané sloužící v armádě a u policie
 • dobré vztahy se sousedními zeměmi, se zeměmi EU i s Izraelem
 • ochrana křesťanských politiků ve slovenské vládě před chybami i před pomluvami v médiích

Ekonomika

 • finanční podpora kvůli pandemii ze strany české vlády i EU: moudré nastavení její výše i příjemců – ať se pomáhá efektivně a těm, kdo to opravdu potřebují; ať tyto finanční toky nevedou ke korupci a velké inflaci
 • ochrana a požehnání pro české firmy, živnostníky, zaměstnavatele; ať jejich majitelé/vedoucí jednají poctivě, rozumně, citlivě
 • spravedlivé podnikatelské prostředí pro všechny
 • zodpovědný přístup vlády ke státnímu rozpočtu na příští rok i na další léta; ochrana před enormním zadlužením státu
 • moudrost pro členy bankovní rady ČNB, jak hlídat stabilitu koruny, zda, kdy a jak intervenovat atd.

Příroda, zemědělství

 • dobrá letošní úroda, ochrana před suchem, škůdci a dalšími pohromami
 • dostatek srážek pro doplnění spodních vod; zároveň ať nedochází k povodním

Církev

 • obnova sborového života po epidemii – mnozí přivykli bohoslužbám po internetu
 • ochrana bohoslužeb před šířením koronaviru; ať lidé na shromážděních nepodceňují předepsaná opatření
 • nová Boží povolání ke službě a pozitivní reakce na ně především mezi mladými lidmi
 • větší jednota a spolupráce s Bohem na záchraně nevěřících; ať Bůh projevuje svou moc zázraky
 • ať je co nejvíce lidem předána Dobrá zpráva, ať přijmou Ježíšovu vládu a připojí se k církvi
 • požehnání pro letní akce (sborové dovolené, dětské tábory, English campy, konference...) a jejich organizátory


Převzato z časopisu
Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

 

Obchodní podmínky

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

IČ: 539147
DIČ: CZ00539147


Klasická verze webu