Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku

Témata na květen

Díky Bohu

 • zahraniční dluh Česka loni klesl (byť jen o cca 15 mld. z asi 1620 mld.)
 • máme nebývalou svobodu zvěstovat evangelium a mnoha různými způsoby ovlivňovat společnost (internet, média, osobní evangelizace, přednášky ve školách, festivaly...)

Politika evropská a česká

 • volby do Evropského parlamentu: ať je v EP i v Evropské komisi co nejvíce probuzených křesťanů a charakterních lidí
 • dobré vztahy naší země i celé EU k Velké Británii; ať brexit proběhne co nejhladčeji
 • moudrost a ochrana pro nově jmenované i „staré“ ministry české vlády, pro všechny poslance a senátory; ať jejich rozhodnutí přinášejí dlouhodobý prospěch ČR, ať se neřídí osobními zájmy, tlakem peněz, popularity či různých lobby
 • požehnání pro nového předsedu KDU-ČSL Marka Výborného a jeho spolupracovníky i pro další křesťany v politice

Zemědělství, ekonomika

 • dostatek vytrvalých, mírných dešťů, aby se neprohluboval deficit vody v krajině; ochrana před požáry i povodněmi
 • dobrá úroda obilí, zeleniny, ovoce a dalších plodin
 • ať je výrazně omezeno pěstování řepky a ničení půdy pro biopaliva první generace, která životnímu prostředí nepomáhají, ale škodí
 • zastavení kůrovcové kalamity, obnova lesů
 • ochrana elektráren (zvláště jaderných), přehrad, významných továren a dalších rizikových provozů před nehodami
 • ať vláda dojedná dobré podmínky pro ČR pro fungování čtvrtého mobilního operátora
 • rychlá a kvalitní výstavba linky metra D i obchvatu Prahy
 • dobrá rozhodnutí brněnského magistrátu ohledně nového hlavního nádraží a přilehlé čtvrti
 • ať se zrychlí a zkvalitní stavba dálnic, silnic a železnic

Školství

 • ať školství není odtržené od života, je co nejvíce praktické a dobře připravuje na život
 • ať příštími ministry školství, náměstky, poradci atd. jsou lidé hájící život, biblické manželství a hodnoty a ty ať se projeví i v osnovách

Církev

 • ať každý křesťan roste v osobním vztahu s Bohem; ať Bůh požehná všem dobrým rozhodnutím k poslušnosti a disciplíně
 • ať jednotlivé sbory nacházejí způsoby, jak oslovit lidi ve svém okolí, a ti se obracejí k Bohu a připojují k církvi
 • ať Bůh žehná přípravě všech letních akcí (sborových dovolených, dětských táborů, English campů, festivalů a konferencí) a jejich organizátorům

Témata na duben

Díky Bohu

 • žijeme v období s největší mírou svobody a bezpečí na našem území

 • můžeme šířit evangelium a lidé se obracejí

 • fungující policie, soudnictví a vězeňství, zdravotnictví, hasiči, armáda a další veřejné služby

Spravedlnost, právo

 • ať se v ČR zjednoduší a zpřehlední právní systém a zlepší vymahatelnost práva; férové zadávání státních zakázek
 • ať jsou práva a výhody postižených výrazně větší než pachatelů; ať se postižení snadno a rychle domohou spravedlnosti
 • požehnání pro soudce, státní zástupce, vyšetřovatele, policisty i politiky, aby byli přímí a neúplatní
 • ať jsou v ČR odhalovány, vyšetřeny i odsouzeny korupční kauzy a hospodářská kriminalita
 • ať se ČR aktivněji zastává pronásledovaných křesťanů ve světě; udělení azylu čínským křesťanům, kteří o něj u nás již požádali

Evropa, politika

 • ať národy Evropy činí pokání, odvrátí se od model a klamu a přimknou se k živému Bohu
 • volby do Evropského parlamentu: ať je zvoleno co nejvíce křesťanů a lidí zastávajících biblické hodnoty
 • ať jsou nový Evropský parlament i Evropská komise výrazně více pro-life, pro biblické manželství, pro Izrael, pro svobodu a vlastní odpovědnost než ty minulé
 • požehnání pro politiky i novináře, kteří šíří/budou šířit pravdu a dobro; ať jich přibývá
 • ať se EU vrátí k tomu dobrému, na čem vznikla (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu) a opustí snahy o vznik direktivního superstátu
 • ať ČR i EU uplatňuje realistickou politiku vůči radikálnímu islámu, teroru a násilí, včetně bleskových deportací zločinců a radikálů

Církev

 • ať Bůh žehná křesťanům, které povolal do politiky, byznysu a médií, aby tam byli příkladem, aby obstáli v pokušeních a tlacích a šířili Boží království
 • ať se ve sborech uplatňuje zdravá kázeň; moudrost, citlivost a rozhodnost pro ty, kdo řeší „těžké případy“
 • požehnání a ochrana pro krátkodobé i dlouhodobé misionáře v zahraničí

Témata na březen

Díky Bohu

 • že naše země patří k nejbezpečnějším v Evropě
 • že většina poslanců parlamentu chce zachovat biblickou definici manželství (tj. svazek muže a ženy)

Zemědělství, příroda

 • dostatek mírných dešťů, aby se doplňoval dlouhodobý deficit vláhy; ochrana před povodněmi
 • zásadní změna koncepce zemědělství – aby nedocházelo k ničení půdy, masivnímu vymírání hmyzu a otravě vod pesticidy a jinými jedy
 • ať místo nesmyslných dotací funguje dlouhodobě udržitelná ochrana životního prostředí
 • ať je ČR co nejlépe připravena na klimatické výkyvy i změny energetických koncepcí v okolních zemích (hrozby blackoutů kvůli rušení tepelných i jaderných elektráren atd.)

Politika, Evropa

 • ať vznikají co nejtransparentnější, jednoduché ekonomické zákony, které budou účinně bránit korupci
 • ať ČR (i EU) aktivněji hájí pronásledované křesťany ve světě; udělení azylu čínským křesťanům, kteří zde o něj požádali
 • ať se do Evropského parlamentu (a následně do Evropské komise) dostane co nejvíce lidí zastávajících biblické hodnoty, takže bez nich nebude možné vládnout
 • ať roste vliv křesťanů v politice, ekonomice, v masmédiích i ve školství

Církev

 • ať si křesťané zamilují Písmo a mají co největší užitek z jeho studia
  ať věřící odvážně a radostně ukazují na Krista – svým životem i slovy – a ať jejich svědectví oslovuje mnoho hledajících
 • ať se k Ježíši ve větší míře obracejí také příslušníci menšin, které u nás žijí (Romové, Ukrajinci, Vietnamci, Arabové...)
 • ať přibývá obdarovaných, zralých, moudrých vedoucích (a ať ti méně zralí a zkušení mají prostor se jimi stát)
 • ať Bůh žehná všem, kdo se mu vydali do služby, a celým jejich rodinám, v jejich potřebách i přáních
 • růst nadšené i vyvážené modlitební či prorocké služby
 • ať se stane běžným, že ty, kteří uvěří, provází Boží znamení a zázraky a mnoho lidí je uzdravováno skrze modlitby (Mk 16,17–20)
 • požehnání a ochrana pro české krátkodobé i dlouhodobé misionáře v zahraničí, povolání dalších
 • ať celá církev i jednotliví křesťané rostou v posvěcení, abychom „bezúhonní a ryzí“ a zářili světu (Fp 2,15)
 • ať Pán Bůh přitáhne zraněné a zklamané lidi, kteří odešli z církve, zpět k sobě a mezi křesťany

Témata na únor

Díky Bohu

 • že miluje náš národ
 • že zachovává naši zemi krásnou, bezpečnou a docela dobře fungující
 • za deště a sníh, které doplňují dlouhodobý srážkový deficit
 • za rostoucí ekonomiku a mírný pokles vládního dluhu (přesto přes 1,62 bilionu Kč!)

Politika, EU

 • květnové volby do Evropského parlamentu: ať jsou nejen za ČR zvoleni lidé moudří a poctiví
 • ať ČR i národy EU volí co nejodpovědnější strany a politiky, kteří budou obracet EU k Božím hodnotám
 • ať Bůh žehná vztahům ČR (a EU) s Velkou Británií a použije krizi okolo brexitu k hledání lepšího modelu EU
 • ať je oblast práva, spravedlnosti a soudnictví v ČR výrazně jednodušší a efektivnější
 • ať média informují pravdivě a co nejobjektivněji; ať se v ČR nedaří lžím a propagandě
 • ať ČR (i EU) aktivněji hájí pronásledované křesťany ve světě; udělení azylu čínským křesťanům, kteří zde o něj požádali

Ekonomika, věda

 • ať se manažeři státu i firem moudře přizpůsobují nové ekonomické situaci (rostoucí úroky, nedostatek pracovníků, brexit, měnící se podmínky v EU)
 • ať jsou nové, velmi striktní ekologické normy EU pro automobilový průmysl buď zmírněny, nebo ať Bůh dá nové objevy, které je umožní naplnit
 • výrazné zjednodušení podmínek pro inovativní podnikání a start-upy
  požehnání pro vývoj a výzkum v ČR – nové nápady, vynálezy, patenty i jejich dobré využití
 • ochrana ČR v arbitrážích, kde náš stát v právu (celkem se vedou arbitráže o 34 miliard Kč)
 • moudré řešení trhu nemovitostí, úroků a hypoték, aby si pracující lidé mohli zajistit bydlení
 • Církev
  obnova lásky ke Kristu, k Písmu, k celé církvi i ke ztraceným, abychom stále více naplňovali dvojí přikázání lásky (Mt 22,37–39)
 • vzájemná láska, pokora a úcta mezi křesťany různých vyznání; rozlišení, co je podstatné, a co je méně důležité
 • ochrana, posila a vedení Duchem svatým pro vedoucí církví, sborů, služeb; ať hledají a vytvářejí dobré strategie pro rozvoj církve
 • ať církev hojně projevuje milosrdenství potřebným a ty to vede k Bohu
 • ať v církvi mají své pevné místo a kvalitní vztahy jak lidé žijící v manželství, tak nezadaní
 • ať se více projevuje Boží moc a jeho slovo je potvrzováno zázraky

Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

 

Obchodní podmínky

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

IČ: 539147
DIČ: CZ00539147


Klasická verze webu