Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku

Témata na leden

Díky Bohu

 • za každého, kdo se modlí za politiky a církevní pracovníky
 • za všechna fungující manželství a rodiny, sbory, firmy i instituce

400 let od Bílé hory

 • kéž Bůh usvědčuje a vede k opravdovému pokání, z čeho je třeba – katolíky, protestanty i nevěřící
 • ať akce k výročí událostí let 1620–1621 nestavějí další hradby, ale vedou naše národy k Bohu

Církev a sdílení evangelia

 • požehnání pro Alianční týden modliteb (5.–12. 1.) – růst jednoty křesťanů v jednotlivých městech; láskyplné, přející vztahy mezi místními sbory; kvalitní spolupráce nejen na ATM, ale i během celého roku
 • vzájemná láska a úcta mezi křesťany – i v případech, kdy se v pohledech na některé otázky rozcházejí
 • ať přibývá moudrých a zralých křesťanů zapojených do služby chval, pastorace, proroctví, modliteb za uzdravení, diakonie, výchovy vedoucích a dalších
 • ať má každý sbor vizi od Pána, jak zasahovat svoje město Dobrou zprávou, a pracuje na jejím naplnění
 • ať je pro stále více křesťanů normální svědčit o Pánu Ježíši a získávat další učedníky; ať mají k nevěřícím lásku a soucit
 • ať roste zapojení českých společenství do světové misie
 • ať Bůh žehná láskou, mocí, materiálním dostatkem, zdravím i ochranou všem českým misionářům v cizině i zahraničním pracovníkům v ČR

Politika

 • ať vláda moudře a šetrně hospodaří a vede k vytváření dobrých hodnot, nejen ke spotřebě
 • ať opozice prosazuje pozitivní program
 • ať se v ČR nešíří násilí, mafie, destruktivní ideologie či falešná náboženství
 • ať křesťané ve větší míře vstupují do politiky a moudře a konzistentně pracují na své volitelnosti (osobní kvality, partnerství, podpora...)

Ekonomika

 • ať se vláda, obce, firmy i občané připraví na možné obchodní války a ekonomický pokles ve světě a na rostoucí nezaměstnanost
 • moudrost a odvaha prosadit dobrou reformu důchodů (např. dávat část daní dětí na důchod rodičů by mohlo podpořit porodnost, vzdělanost i pracovitost)
 • odvaha nastavit spravedlivé zdanění českých a zahraničních firem
 • ať jsou co nejvíce omezovány dotace na zbytečné projekty a ty, které křiví trh a ničí malé soukromníky
 • ať jsou podporováni pracovití a ti, kdo podporu opravdu potřebují, ne ti, kteří pracovat mohou, ale nechtějí

Školství, povolání, vize

 • ať české školství nabízí takové osnovy, které přinesou studentům dobré uplatnění v životě
 • ať Bůh dává českým mužům touhu i schopnosti být dobrými manžely a otci

Témata na prosinec

Díky Bohu

 • 30 let svobody od pádu komunistického režimu
 • církev a všichni, kteří od roku 1989 uvěřili a slouží Bohu
 • pokračující růst ekonomiky, dobrá životní úroveň většiny lidí

Politika, ekonomika

 • ať Česká republika dlouhodobě zůstane zemí pokoje
 • výrazné zrychlení výstavby bytů i sítě silnic a dálnic
 • moudré rozhodnutí o dostavbě atomových elektráren (ano/ne, kdo, za kolik...)
 • moudré využívání peněz z veřejných rozpočtů pro dlouhodobý rozvoj ČR a podporu klíčových povolání a odvětví (lékaři, učitelé...)
 • moudrá rozhodnutí vlády i firem s ohledem na nastávající pokles světové ekonomiky
 • požehnání pro všechny složky státní správy, které mají zajišťovat bezpečí, spravedlnost a pořádek

Církev, křesťané

 • využití Vánoc a dalších příležitostí ke sdílení evangelia jak na osobní úrovni, tak na úrovni sborů
 • ať Bůh k lidem o Vánocích mluví skrze filmy, kulturní programy atd., dotýká se jich a obrací je k sobě
 • kvalitní společný čas rodin a přátel, růst zdravých vztahů, ochota k osobní oběti
 • ať charakter, moudrost i další kvality křesťanů září ve společnosti a přitahují mnoho dalších lidí k Pánu
 • růst pozitivního vlivu křesťanů na věci veřejné
 • ať se k Bohu obracejí i známé osobnosti veřejného života a směřují k Ježíši mnoho dalších lidí
 • větší a častější projevy Boží moci v životech jednotlivců i společenství
 • radostné vyhlížení Ježíšova druhého příchodu; ať jsme připravení a žijeme ve svatosti a poslušnosti
 • požehnané přípravy i průběh Aliančního týdne modliteb (5.–12. 1.); růst dobrých vztahů i praktické spolupráce mezi křesťany v jednotlivých městech
 • práce KMS a dalších mezidenominačních organizací

Příroda

 • hojnost srážek, aby se doplnily zásoby podzemní vody, jíž je dlouhodobě nedostatek
 • zastavení kůrovcové kalamity; ochrana životního prostředí (biodiverzita, půda, voda...) před dalším ničením; moudrost k správným rozhodnutím pro ty, kdo mají za tyto oblasti zodpovědnost

Izrael

 • vyřešení politického patu (hrozí již třetí volby v řadě)
 • ochrana země a jejích obyvatel před terorismem i před napadením ze strany okolních států
 • větší svoboda pro mesiánské židy, zvláště pokud jde o možnosti sdílet evangelium
 • ať je ČR dále vůči Izraeli přátelská navzdory tlakům EU

Témata na listopad

Díky Bohu

 • letošní relativně dobrá úroda obilí a brambor (urodilo se více než loni)
 • rostoucí prosperita ČR (podle OECD jsme po Řecku a Portugalsku poprvé v historii předehnali i Španělsko)

Politika

 • ať Bůh chrání pana prezidenta a jedná s ním, aby se obrátil a co nejvíce naplnil Boží záměry
 • ať Bůh připravuje a povolává čestné a moudré lidi na klíčová místa společnosti
 • ochrana, moudrost a požehnání pro křesťany, kteří jsou v různých veřejných funkcích
 • ať jsou usvědčeni a odstaveni od vlivu ti, kdo mají nekalé úmysly a svádějí náš národ ke zlému
 • ať má manželství a rodina (resp. mateřství) větší společenskou vážnost i politickou podporu; ochrana našeho národa před ideologiemi, které tyto instituce podkopávají
 • ať se nepodaří prosadit zákony, které odporují Bohem danému řádu (manželství osob stejného pohlaví, eutanazie aj.)
 • ať se ČR nezapojí do žádné nespravedlivé války a spojenectví (Ga 6,7b!)
 • Boží svrchované řešení krize na Blízkém východě (násilná expanze Turecka, rozvrat Sýrie...)
 • ať ČR nezrazuje skutečně potřebné a pronásledované ve světě a pomáhá jim
 • ať je v ČR známa pravda o pronásledování křesťanů ve světě
 • udělení azylu čínským křesťanům, kteří o něj u nás žádají
 • ať politici i firmy moudře připravují ČR na obchodní, kybernetické i jiné hrozby
 • zdravá a vyvážená politika vůči USA, Rusku, EU, Číně, Izraeli a dalším zemím

Zločinnost

 • ať je ve větší míře odhalována a trestána výrobu i distribuce drog
 • ať se v ČR nedaří mafiím, korupci ani všem ostatním formám zločinu
 • ochrana ČR před průmyslovou i vojenskou špionáží
 • ať nedojde ke krachům nebo odchodům klíčových firem z ČR do zahraničí
 • ochranu ČR před epidemiemi nemocí (žloutenka, spalničky, nárůst rakovin aj.)

Církev

 • ať každý křesťan žije v plné vydanosti Bohu, roste ve svatosti a dobře využívá svěřený čas
 • požehnání pro práci křesťanských médií a misijních organizací; ať jsou mnozí lidé zasaženi evangeliem a vydají svůj život Bohu
 • Boží ochrana a vedení i hmotné zaopatření pro české a slovenské misionáře v zahraničí; povolání dalších, kteří na misii vyjdou, i těch, kdo je budou vysílat a stát za nimi
 • plné posvěcení církve (i jednotlivých křesťanů) a jasné oddělení od jakékoli duchovní nečistoty; větší zmocnění pro službu vysvobozování
 • ať je co nejvíce těch, kdo upadli do pout temnoty, vysvobozeno a najdou nový život v Ježíši
 • ať vznikají nové české chvalozpěvy – „nová píseň“ (Ž 144,9; Ž 149,1)

 


Témata na říjen

Díky Bohu

 • letošní léto nebylo tak extrémně suché jako loni
 • ochrana naší země před přírodními a průmyslovými katastrofami i před terorismem
 • funkční zdravotnictví na velmi dobré úrovni
 • začalo ubývat daňových trestných činů a podařily se některé zátahy na distributory drog
 • ČR má nejvyšší procento živnostníků (OSVČ) v EU
 • požehnání a moudrost pro politické vedoucí v ČR i EU, abychom mohli žít zbožně a pokojně my i naše děti

Politika, ekonomika

 • ať ČR neratifikuje Istanbulskou úmluvu; ať se u nás neprosazují ideologie, které narušují biblický pohled na manželství a rodinu
 • ať je závazek ČR vůči NATO (2 % výdajů rozpočtu na obranu) využíván co nejefektivněji a bez korupce
 • změny vedoucí ke snížení zadlužení na všech úrovních státní správy
 • brzké přijetí realistické a všeobecně akceptované důchodové reformy
 • vhodné kroky ČNB a vlády pro tlumení rostoucí inflace (ceny bytů atd.)
 • ať se vláda a státní i soukromé podniky správně přizpůsobují blížící se ekonomické krizi (mj. změny v automobilovém průmyslu – ekologické normy atd.)

Bezpečnost, ekologie

 • dlouhodobé zajištění energetické soběstačnosti ČR (do 20 let má být zavřena třetina elektráren), moudrá koncepce do budoucna
 • ať je zastaveno nešetrné zacházení s přírodními zdroji (půda, voda, nerostné suroviny) a prosadí se citlivější postupy hospodaření
 • záchrana (zbývajících) lesů před kůrovcovou kalamitou
 • co nejhojnější podzimní a zimní srážky, aby se doplnil deficit spodní vody

Křesťané, církev

 • ať se na sebe i svět kolem sebe stále více díváme Božíma očima
 • požehnání pro různé evangelizační a preevangelizační aktivity – Rádio 7, Svět víry, kurzy Alfa, Manželské večery, lektorské programy ve školách, kluby pro děti a mládež, diakonická a charitativní práce, koncerty, misie na internetu...; ať jsou mnozí nevěřící osloveni Boží láskou, přijmou spasení a najdou mezi křesťany pevné, láskyplné vztahy
 • ať se v církvi ve větší míře projevuje Boží moc a přibývá zázraků
 • uzdravení pro nemocné; Boží pokoj a posila pro ty, kdo uzdraveni nejsou
 • ať jsme připraveni na Ježíšův příchod a radostně ho očekáváme

Izrael

 • vznik stabilní vlády, která bude moudře a prozíravě reagovat na vnitřní i vnější problémy státu
 • větší svoboda pro mesiánské židy, jejich ochrana před útoky a diskriminací
 • ochrana země před terorismem i před napadením zvenčí

 


Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

 

Obchodní podmínky

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

IČ: 539147
DIČ: CZ00539147


Klasická verze webu