Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku


Témata na září

Díky Bohu

 • za pokoj a požehnání pro naši zemi; za ochranu před katastrofami i terorismem
 • za dešťové srážky během prázdnin
 • za konference, festivaly, sborové dovolené, tábory, English campy a další křesťanské akce, které se v létě konaly; za všechny, kterých se Pán Bůh dotkl a jednal v jejich životech
 • 30 let služby Života víry a české redakce TWR

Covid-19

 • moudré, včasné a přiměřené zavádění opatření proti šíření koronaviru
 • ať virus mutuje do méně škodlivé formy
 • rychlé nalezení bezpečných vakcín proti viru i dalším nemocem
 • ať situace není zneužívána k omezování svobod, politickým kampaním ani zbytečnému zadlužování
 • ať navzdory omezením dobře fungují podniky, školy, církevní i rodinný život

Politika, ekonomika, volby

 • ať ČR efektivně využívá dotace na smysluplný rozvoj, ne na marnosti
 • prozíravá rozhodnutí vlády, s kterými zeměmi a firmami spolupracovat, a s kterými ne
 • ochrana českých firem, moudrost pro jejich vedení; zachování co nejvíce pracovních míst
 • klidný průběh předvolební kampaně a krajských a senátních voleb; ať jsou zvoleni ti, kdo budou vládnout zodpovědně a moudře, ne lidé sobečtí a nemravní

Dlouhodobá perspektiva pro ČR

 • vláda co nejblíže lidem (větší role samospráv)
 • nezávislost naší země, svoboda a bezpečí
 • moudrost pro lidi s úřední mocí a soudce; ať jsou mírní vůči dobrým a přísní vůči zlým, s cílem prosazovat spravedlnost a právo
 • vládní podpora vzdělanosti, pracovitosti, zákonnosti a demografického a ekonomického růstu
 • moudré nakládání s nerostným, přírodním, kulturním i ekonomickým bohatstvím
 • zákonná ochrana pro potřebné, trestání svévole
 • mír naší země se sousedy, respekt i ostatních národů
 • svornost mezi lidmi, zbožnost, projevy Boží moci

Církev

 • růst lásky k Písmu
 • dobré fungování místních sborů a domácích skupinek
 • ať křesťané zvěstují zprávu o záchraně v Ježíši; ať roste jejich vliv a jsou dobrým příkladem celé společnosti
 • ať je církev místem, kde se nevěřící mohou setkat s bezpodmínečnou láskou, ale také se svatostí a pravdou
 • ať se mnozí lidé setkají s Ježíšem, odevzdají mu svůj život, najdou své místo v církvi i dobré věřící přátele
 • ať vedoucí vědí, jak sloužit jednotlivcům a rozvíjet sbory navzdory všem omezením
 • odvaha skončit aktivity, které se již přežily, aby byl prostor pro hledání nových cest

Témata na červenec–srpen

Díky Bohu

 • mírný průběh koronavirové epidemie v našich zemích
 • dešťové srážky v květnu a červnu, díky nimž neuschla letošní úroda a zpomalilo se množení kůrovce
 • konec kalamity přemnožených hrabošů
 • Bůh vyslýchá modlitby a jedná i v naší zemi

Společnost, politika

 • ať se nerozjede další vlna nákazy koronavirem a místní ohniska nákazy se nešíří
 • moudrost pro vládu a krizový štáb, jak dále nastavovat ochranná opatření
 • svoboda pro oběti sexuálního otroctví; ochrana pro křesťany, kteří jim pomáhají; změna legislativy, aby bylo sexuální zotročování lépe postihovatelné
 • moudrost a ochrana pro všechny, kdo zajišťují bezpečnost, právo, spravedlnost; křesťané sloužící v armádě a u policie
 • dobré vztahy se sousedními zeměmi, se zeměmi EU i s Izraelem
 • ochrana křesťanských politiků ve slovenské vládě před chybami i před pomluvami v médiích

Ekonomika

 • finanční podpora kvůli pandemii ze strany české vlády i EU: moudré nastavení její výše i příjemců – ať se pomáhá efektivně a těm, kdo to opravdu potřebují; ať tyto finanční toky nevedou ke korupci a velké inflaci
 • ochrana a požehnání pro české firmy, živnostníky, zaměstnavatele; ať jejich majitelé/vedoucí jednají poctivě, rozumně, citlivě
 • spravedlivé podnikatelské prostředí pro všechny
 • zodpovědný přístup vlády ke státnímu rozpočtu na příští rok i na další léta; ochrana před enormním zadlužením státu
 • moudrost pro členy bankovní rady ČNB, jak hlídat stabilitu koruny, zda, kdy a jak intervenovat atd.

Příroda, zemědělství

 • dobrá letošní úroda, ochrana před suchem, škůdci a dalšími pohromami
 • dostatek srážek pro doplnění spodních vod; zároveň ať nedochází k povodním

Církev

 • obnova sborového života po epidemii – mnozí přivykli bohoslužbám po internetu
 • ochrana bohoslužeb před šířením koronaviru; ať lidé na shromážděních nepodceňují předepsaná opatření
 • nová Boží povolání ke službě a pozitivní reakce na ně především mezi mladými lidmi
 • větší jednota a spolupráce s Bohem na záchraně nevěřících; ať Bůh projevuje svou moc zázraky
 • ať je co nejvíce lidem předána Dobrá zpráva, ať přijmou Ježíšovu vládu a připojí se k církvi
 • požehnání pro letní akce (sborové dovolené, dětské tábory, English campy, konference...) a jejich organizátory

 


Témata na červen

Díky Bohu

 • za ochranu – ČR i SR patří k zemím nejméně postiženým koronavirem
 • za květnové deště

Společnost, politika

 • ať se nespustí další vlna šíření nákazy koronavirem
 • ať vláda během krize rozumně podporuje potřebné, ale nezvyšuje zbytečně zadlužení ČR
 • ochrana státních institucí, firem i občanů před kybernetickými útoky
 • ať se v naší zemi projevuje spravedlnost: že se poctivému a moudrému daří, zatímco pyšným a nepoctivým ne
 • ať je co nejvíce odhalována a zastavována korupce
 • ať masmédia informují pravdivě a objektivně a Bůh chrání poctivé žurnalisty a umlčuje šiřitele lží a polopravd

Voda, zemědělství, ekonomika

 • ať výrazně přibude mírných, ale vytrvalých dešťů, ať se dále neprohlubuje deficit vody v krajině; ať se změní trend z posledních několika let, kdy byly srážky podprůměrné (viz také výzvu UžV KMS)
 • prozíravá rozhodnutí vlády a parlamentu pro lepší zadržování vody v krajině
 • změna dotačního systému v zemědělství, aby podporoval dlouhodobě udržitelné, ne drancující zemědělství (např. nutnost hluboké orby, rozdělení obřích lánů atp.); ať je omezeno používání chemikálií, které otravují spodní vody a ničí život v přírodě
 • moudře nastavené podmínky pro dostavbu jaderných elektráren
 • urychlení realizace strategických státních staveb

Církev

 • požehnání pro restart bohoslužeb, skupinek a sborového života (mnozí si během karantény odvykli navštěvovat shromáždění)
 • ochrana křesťanů od sledování „učitelů, kteří by vyhověli jejich přáním“ (2Tm 4,3) – on-line výběr v karanténě
 • nové nadšení pro vnitřní i zahraniční misii – ať Bůh povolává nové misionáře i jejich podporovatele
 • ať křesťané žijí čistě a vyvarují se smilstva; odvaha pro ty, kdo selhávají, aby problém začali s někým řešit; vysvobození pro závislé

Letní akce, KMS

 • požehnání pro přípravu všech letních akcí (sborových dovolených, dětských táborů, English campů, konferencí...) a jejich organizátorům
 • Křesťanská konference (4.–5. 7., on-line) – fungující technické zabezpečení, moudrost a požehnání pro sloužící i organizátory; ať je akce povzbuzením pro všechny sledující
 • změny v redakci Života víry a Světa víry – L. Vlasáková odchází na mateřskou dovolenou (noví členové týmu, nové nastavení a uspořádání rolí...)
 • podzimní konference „Jak se modlit“ s Petem Greigem (15.–17. 10. v Praze)

 


Témata na květen

Díky Bohu

 • Boží milost a ochrana v době pandemie – že opatření vlády přišla včas a ČR nebyla zasažena tolik jako některé jiné evropské země
 • za všechny uzdravené
 • propojení církve a evangelizace přes internet a další povzbudivé křesťanské iniciativy, např. kurzy Alfa a Manželské večery on-line aj.
 • funkční zdravotnictví; zdravotníci a další pracovníci, kteří riskují zdraví
 • relativně nízké zadlužení státu (vůči DPH) na počátku ekonomické krize

Pandemie covid-19

 • moudrost pro krizový štáb i českou i slovenskou vládu, aby dělaly moudrá rozhodnutí
 • ekonomická pomoc ohroženým živnostníkům a podnikům (zvláště malým) – ať je adresná, účinná a spravedlivá a není zneužívána
 • ať se situace v ČR nezvrhne ani ve „vládu pevné ruky“, ani ve zločinnost a tunelování
 • prozíravá koncepce i načasování postupného spouštění ekonomiky a uvolňování ochranných opatření, popř. jejich včasná modifikace s ohledem na vývoj epidemie
 • posila a ochrana zdravotníků; ochrana obyvatel i personálu zařízení pro seniory
 • moudrost a požehnání pro učitele i žáky, kteří se učí na dálku
 • vývoj léků a vakcíny proti covidu-19: aby nedošlo k chybám, aby nebyla kvalita ani potenciál pomoci narušen touhou po zisku na straně farmaceutických firem

Církev v době epidemie a po ní

 • ať křesťané dál využívají situaci k projevům lásky a k praktické pomoci osamoceným (zavolat, povzbudit, dovézt nákup...)
 • ať vedoucí sborů vědí, jak rozvíjet učednictví a pečovat o potřebné
 • proti zmateným proroctvím, která často degradují prorockou službu a vytvářejí „duchovní smog“
 • nová Boží povolání ke službě a pozitivní reakce na ně, především mezi mladými lidmi
 • hlubší poznání Boha a větší vydanost jemu, růst ve svatosti
 • větší modlitební nasazení ve sborech
 • větší jednota a spolupráce s Bohem na záchraně nevěřících

Rodina, láska k životu

 • ať Bůh mění postoje lidí, aby si začali vážit života, měli v úctě své rodiče a prarodiče a milovali děti
 • ať se naše národy odvrátí od kultury sobectví, lhostejnosti a smrti (smilstvo, interrupce) a začnou milovat Boha a život
 • ať nejsou schváleny zákony povolující eutanazii či „manželství“ osob stejného pohlaví
 • ať získávají na vážnosti „instituce života“ – manželství a rodina

Sucho, pohromy

 • ať Bůh sešle hojnost mírných srážek, aby skončilo dlouhodobé sucho a doplnil se deficit podzemních vod
 • ochrana před dalšími pohromami (kůrovec, hraboši, povodně, bankroty, průmyslové katastrofy, terorismus...)


Převzato z časopisu
Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

 

Obchodní podmínky

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

IČ: 539147
DIČ: CZ00539147


Klasická verze webu