Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku

 


Témata na duben

Díky Bohu

 • je dobrý, slitovává se, jímá ho lítost nad každým zlem a poslal Pána Ježíše jako oběť smíření za všechna naše provinění
 • můžeme k němu vždy přicházet, slyší nás a vyslýchá, když ho prosíme o dobré
 • dobré vztahy mezi křesťany na mnoha místech; možnost pořádat křesťanské akce a aktivity
 • 12 let pokoje a prosperity (od krize v roce 2008)
 • za všechny zdravotníky, prodavače a další lidi pracující na důležitých místech v době epidemie i navzdory nedostatečnému vybavení

Epidemie koronaviru

 • ať lidé v době nejistoty a ohrožení hledají a najdou své bezpečí v Bohu
 • ať jsou strach a svévole nahrazovány modlitbami a poslušností toho, co vede k životu
 • ochrana starých a ohrožených lidí před nákazou
 • požehnání pro obyvatele ČR, aby si vůči viru rychle vytvořili imunitu
 • ať infikovaní lidé vědí, co mají dělat, a dodržují opatření, aby virus nešířili dál; ať se co nejrychleji uzdraví
 • ať Bůh posílá pomoc slabým a potřebným (senioři, děti, samoživitelky...)
 • ať vláda, zdravotníci a další lidé nesoucí zodpovědnost dělají ve správný čas moudrá rozhodnutí; ať je Bůh chrání před chybami, posiluje je a dává jim dobré rádce
 • funkční řešení dálkového vzdělávání dětí a mládeže na všech stupních škol; jejich ochrana před úrazy těla i duše (internetová pornografie aj.)
 • ochrana hospodářství i jednotlivých firem; moudrost pro členy bankovní rady ČNB i pro majitele či vedoucí velkých i malých podniků, aby věděli, jak se v této době zachovat

Církev

 • ať křesťané využívají situaci k projevům lásky a k úspěšné evangelizaci
 • ať vedoucí sborů vědí, jak rozvíjet učednictví a pečovat o potřebné i ve ztížených podmínkách
 • požehnání pro sbory a kazatele, kteří vysílají on-line, aby přinášeli inspirované Boží slovo; funkční technika
 • aktivace křesťanů k praktické pomoci osamoceným (zavolat, povzbudit, dovézt nákup...)
 • ať se mnozí věřící dají Bohu plně k dispozici a nechávají se jím použít
 • ať křesťané rostou ve svých přirozených i nadpřirozených darech a jsou požehnáním pro své okolí

Slovensko

 • díky Bohu za výsledky voleb a desítky křesťanů zvolených do parlamentu
 • požehnání pro novou slovenskou vládu, aby úspěšně očistila zemi od korupce a mafií
 • ať mají věřící ministři a poslanci dobré spolupracovníky a jsou ve svých resortech úspěšní
 • moudrost při přípravě nových zákonů
 • dobré vztahy mezi ČR a SR; spolupráce mezi našimi národy i církvemi

 


Témata na březen

Díky Bohu

 • krásy naší země; i díky nim také rekordní loňský příliv turistů
 • Boží ochrana před pohromami, epidemiemi a devastací země

Církev, vedoucí, rodiny

 • rozvoj kvalitního vzdělávání pro laiky i vedoucí
 • ať vedoucí i běžní členové z různých církví rozvíjejí vzájemná přátelství, inspirují se různými dary a pomáhají si růst
 • moudrost a citlivost pro řešení složitých pastoračních případů
 • dobré vztahy mezi sbory v jednotlivých městech a regionech; spolupráce při sdílení evangelia
 • pokání ze starých i nových křivd a vzájemné usmíření
 • spolupráce sborů se starosty, místními firmami, školami, lidmi z médií; ať mají křesťané dobrou pověst jako spolehliví partneři
 • ať Bůh chrání (nejen křesťanská) manželství a rodiny ve všech stádiích (bez dětí, s malými i velkými dětmi i po odstěhování dětí)

Sdílení evangelia

 • ať každý křesťan nachází způsoby, jak může přirozeně předávat Dobrou zprávu lidem ve svém okolí; ať to dělá citlivě, radostně a odvážně
 • rozvoj a ochrana kurzů Alfa, Manželské večery, Příprava na manželství, Objevování křesťanství, Svoboda v Kristu aj.; požehnání pro mateřská a rodinná centra, Royal Rangers, Fusion, Etické dílny, Exit Tour, English Campy a mnohé další (pre)evangelizační aktivity; ochrana a posila pro zapojené pracovníky
 • dobré využití 350. výročí úmrtí J. A. Komenského, požehnání pro všechny chystané projekty
 • ať se letos co nejvíce lidí osobně setká s Ježíšem a vydá mu svůj život

Svět, pronásledování

 • ať Bůh jedná s režimy, které pronásledují křesťany a židy (islámské země, Čína, Severní Korea aj.), a vysvobozuje pronásledované
 • ať je církev v čase otřesů světlem a šíří evangelium a Bůh ji chrání a žehná jí
 • ať Bůh odstraňuje svévolné vládce a na jejich místa dosazuje ty, kteří budou hájit spravedlnost a svobodu

Politika, ekonomika, státní zakázky, bezpečnost

 • ať Bůh připravuje a povolává do politiky na místní i národní úrovni charakterní odborníky
 • výrazný nárůst bytové výstavby; ať je bydlení dostupnější
 • zjednodušení daňového systému, povolování staveb a podnikání
 • správné rozhodnutí, jestli má ČEZ dostavovat jaderné elektrárny (popř. s kým) nebo továrnu na lithiové baterie
 • požehnání pro kvalitní a rychlou výstavbu metra D, obchvatu Prahy i dálnic
 • dobrý vládní strategický plán na zajištění bezpečí v ČR; ať se vláda vyhne zbytečným a předraženým nákupům
 • úspěchy a bezpečí pro všechny, kdo bojují proti zločinu

 


Témata na únor

Díky Bohu

 • bezpečí a dobré životní podmínky ve střední Evropě (ve srovnání s většinou světa)
 • stabilita bank a firem v ČR (vzpomeňme na krize konce 90. let či rok 2008)

Příroda, životní prostředí

 • mrazy v druhé půlce zimy, aby ubylo přemnožených škůdců (kůrovec, hraboši...)
 • dostatek sněhu a dešťů k doplnění podzemních vod
 • změna politiky i managementu firem z oblasti životního prostředí ve prospěch udržitelnosti lesů, půdy, vody a dalších přírodních zdrojů
 • změna dotačních systémů v EU a ČR, aby dotace dostávali ti, kdo hospodaří odpovědně a neničí půdu

Politika, ekonomika

 • zjednodušení a zkvalitnění daňového a právního systému a stavebních zákonů
 • spravedlivé nastavení daní pro nadnárodní i české, velké i malé firmy, zaměstnance i OSVČ
 • odhalení a odsouzení korupčníků (předražování státních zakázek), popř. odvolání úředníků, kteří korupci umožňují
 • pokračování dobrých vztahů a spolupráce s dalšími zeměmi střední Evropy (Visegrádská čtyřka, Rakousko, Slovinsko...), s Velkou Británií (po brexitu) i s ostatními zeměmi západní Evropy

Manželství, rodina

 • ať v naší zemi roste úcta k manželství i touha lidí mít děti
 • požehnání pro akce konané v rámci Národního týdne manželství (10.–16. 2.), pro kurzy Příprava na manželství, Manželské večery a další iniciativy na podporu manželství
 • ať jsou křesťanská manželství povzbuzením a vzorem pro ty, kdo uvažují o vstupu do manželství nebo mají z vlastní rodiny negativní zkušenosti
 • moudrá prorodinná politika vlády – podpora porodnosti a studijního i pracovního rozvoje obyvatel ČR

Církev, vedoucí

 • obnova lásky k Písmu u jednotlivců i církve jako celku
 • zakládání nových sborů, příprava nových kazatelů a členů vedoucích týmů
 • odvaha objevovat nové cesty, jak zasáhnout srdce dnešních Čechů
 • rozvoj kurzů Alfa, Svoboda v Kristu aj.; ať v ČR přibývá zralých, zdravých křesťanů, kteří budou šířit Kristovu lásku
 • více projevů Boží moci v církvi – uzdravování, vymítání démonů, proroctví, slova poznání...

Čínští žadatelé o azyl

 • trpělivost a síla pro čekání na další rozhodnutí českých úřadů; bezpečí, otevřenost lidských srdcí, rychlé překonání jazykové bariéry a dobrá integrace v novém prostředí
 • vstřícný a odvážný přístup úřadů, brzké udělení azylu těm, kdo ve své zemi čelí útlaku

 


Témata na leden

Díky Bohu

 • za každého, kdo se modlí za politiky a církevní pracovníky
 • za všechna fungující manželství a rodiny, sbory, firmy i instituce

400 let od Bílé hory

 • kéž Bůh usvědčuje a vede k opravdovému pokání, z čeho je třeba – katolíky, protestanty i nevěřící
 • ať akce k výročí událostí let 1620–1621 nestavějí další hradby, ale vedou naše národy k Bohu

Církev a sdílení evangelia

 • požehnání pro Alianční týden modliteb (5.–12. 1.) – růst jednoty křesťanů v jednotlivých městech; láskyplné, přející vztahy mezi místními sbory; kvalitní spolupráce nejen na ATM, ale i během celého roku
 • vzájemná láska a úcta mezi křesťany – i v případech, kdy se v pohledech na některé otázky rozcházejí
 • ať přibývá moudrých a zralých křesťanů zapojených do služby chval, pastorace, proroctví, modliteb za uzdravení, diakonie, výchovy vedoucích a dalších
 • ať má každý sbor vizi od Pána, jak zasahovat svoje město Dobrou zprávou, a pracuje na jejím naplnění
 • ať je pro stále více křesťanů normální svědčit o Pánu Ježíši a získávat další učedníky; ať mají k nevěřícím lásku a soucit
 • ať roste zapojení českých společenství do světové misie
 • ať Bůh žehná láskou, mocí, materiálním dostatkem, zdravím i ochranou všem českým misionářům v cizině i zahraničním pracovníkům v ČR

Politika

 • ať vláda moudře a šetrně hospodaří a vede k vytváření dobrých hodnot, nejen ke spotřebě
 • ať opozice prosazuje pozitivní program
 • ať se v ČR nešíří násilí, mafie, destruktivní ideologie či falešná náboženství
 • ať křesťané ve větší míře vstupují do politiky a moudře a konzistentně pracují na své volitelnosti (osobní kvality, partnerství, podpora...)

Ekonomika

 • ať se vláda, obce, firmy i občané připraví na možné obchodní války a ekonomický pokles ve světě a na rostoucí nezaměstnanost
 • moudrost a odvaha prosadit dobrou reformu důchodů (např. dávat část daní dětí na důchod rodičů by mohlo podpořit porodnost, vzdělanost i pracovitost)
 • odvaha nastavit spravedlivé zdanění českých a zahraničních firem
 • ať jsou co nejvíce omezovány dotace na zbytečné projekty a ty, které křiví trh a ničí malé soukromníky
 • ať jsou podporováni pracovití a ti, kdo podporu opravdu potřebují, ne ti, kteří pracovat mohou, ale nechtějí

Školství, povolání, vize

 • ať české školství nabízí takové osnovy, které přinesou studentům dobré uplatnění v životě
 • ať Bůh dává českým mužům touhu i schopnosti být dobrými manžely a otci


Převzato z časopisu
Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

 

Obchodní podmínky

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

IČ: 539147
DIČ: CZ00539147


Klasická verze webu