Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku


Témata na březen

Díky Bohu

 • za požehnání akcí on-line – Mokon, konference 7 vrchů, kurzy Alfa aj.
 • za dobré vztahy mezi mnoha křesťany z různých církví
 • za všechny fungující instituce, obětavé zdravotníky, učitele, podnikatele i rodiče v nesnadné době
 • za větší množství srážek v uplynulých měsících, které ukončily období sucha

Vyznávání hříchů

 • pýcha: loni jsme se chlubili, že jsme „best in covid“ – nyní jsme téměř nejhorší na světě
 • krádeže, zneužívání pandemie k nelegálnímu obohacení; kéž se daří všem poctivým
 • sobectví, nerespektování zákonů a nařízení (i vrcholnými politiky), nezodpovědnost
 • nárůst užívání pornografie a případů domácího násilí během pandemie

Pandemie covidu-19

 • co nejmoudřejší rozhodování všech osob zodpovědných za ochranu zdraví obyvatel
 • urychlení očkování a vývoje léků proti covidu-19
 • požehnání, posila a ochrana pro pracovníky ve zdravotnictví a jejich rodiny

Ekonomika

 • ať vláda hospodaří odpovědně a zbytečně nezadlužuje stát
 • dobrá rozhodnutí majitelů a manažerů firem – ať vědí, co mají rozvíjet a co utlumit
 • ochrana podnikatelů a živnostníků před zbytečnými bankroty; rychlé nalezení nové obživy pro ty, kdo budou muset změnit práci
 • ať ČNB moudře reguluje úrokové sazby, aby se nerozjela inflace
 • vznik a všeobecné přijetí dobrého plánu pro dlouhodobý rozvoj hospodářství ČR
 • růst finanční gramotnosti, aby mnozí nekončili v otroctví dluhů

Školství

 • posila a požehnání pro učitele, děti i rodiče při výuce ve ztížených podmínkách
 • ať žáci a studenti co nejvíce doženou zameškanou látku, obnovují a udržují si přátelství

Politika

 • ať jsou na kandidátkách do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny co nejlepší kandidáti a vznikne dobrá vláda
 • ať v ČR rostou opravdoví státníci, kteří budou dobře sloužit národu, a ať obsadí vlivná místa
 • ať Bůh maří plány a domluvy svévolníků, které by škodily zemi, a je odhalována korupce

Církev

 • ať přibývá českých misionářů v cizině i těch, kdo misii podporují
 • čistota a vykazatelnost (nejen) vedoucích v církvi; odhalení těch, kdo zneužívají svého postavení; ochrana těch, kdo jsou nebo by se mohli stát obětí různých forem zneužívání
 • upevnění dětí a mladých lidí ve víře, i když se nemůžou osobně setkávat s vrstevníky
 • požehnání všech forem praktické služby potřebným (ve sborech, diakonie, pomoc nemocným a umírajícím...)

Témata na únor

Díky Bohu

 • v naší zemi je svoboda projevu a vyznání
 • je možné pořádat křesťanské akce (byť nyní některé jen on-line), vydávat knihy a časopisy, vysílat křesťanské rozhlasové i televizní pořady
 • mnozí křesťané jsou štědří a podporují řadu užitečných projektů (mj. i vydávání ŽV a další práci KMS)

Politika

 • moudrost pro vládu v rozhodování o boji proti epidemii; dobrá spolupráce ministrů i členů Ústředního krizového štábu; ať ti, kdo rozhodují, mají moudré, kompetentní rádce a relevantní podklady
 • zlepšení organizace očkování a jeho hladký a co nejrychlejší průběh
 • ať není uzákoněna eutanazie, manželství pro osoby stejného pohlaví a další návrhy, které jsou v rozporu s Božími řády
 • podzimní volby do poslanecké sněmovny: ať se na kandidátky dostane co nejvíce těch, kterým jde o spravedlnost a právo víc než o osobní prospěch, a ať jsou pak také zvoleni
 • ať blížící se volby nejsou překážkou pro spolupráci poslanců a senátorů na potřebných zákonech; ať převládá zodpovědnost nad snahou upozornit na sebe a získat si voliče
 • tendry na dostavbu Dukovan a Temelína: aby zvítězily kvalitní firmy bez bezpečnostních rizik (nikoli z Ruska nebo z Číny)
 • ať dojde k personálním změnám na Hradě, aby tam nepůsobili lidé, kteří nepracují primárně ve prospěch ČR
 • volba ředitele BIS (má nastoupit v srpnu); současný ředitel Michal Koudelka má zájem pokračovat, vláda ho chválí, ale staví se proti němu prezident Miloš Zeman

Církev

 • moudrost nejen pro vedoucí, do čeho investovat čas a síly; ať služba nezastíní vztah s Ježíšem
 • obnova „první lásky“, pokud někde ochladla
 • růst touhy po záchraně lidí; povolání a vystrojení mnoha lidí šířících evangelium
 • požehnání pro internetové evangelizační a preevangelizační projekty (např. Alfa on-line, kurzy o vztazích aj.) ať co nejvíce lidí uslyší o Boží lásce a přijme jeho záchranu
 • obnova a prohloubení modlitebního života
 • ať v církvi převládá moudrý přístup k biblickým proroctvím a jejich výkladu i k aktuálně přijatým prorockým slovům; ať jsou dobře rozsuzována a přinášejí užitek jednotlivcům i celým společenstvím

 


Témata na leden

Díky Bohu

 • jeho věrnost v uplynulém roce navzdory všem těžkostem; že je Immanuel – Bůh s námi
 • svoboda přednášet ve školách křesťanské programy (např. o J. A. Komenském) a programy primární prevence založené na křesťanských hodnotách
 • možnost zvěstovat evangelium u nás i v zahraničí a vysílat misionáře
 • dosavadní průběh epidemie covidu-19 – fungující zdravotní systém, nasazení zdravotníků a dalšího personálu, nebyla překročena kapacita nemocnic

Covid-19

 • průběh očkování – moudrost pro vládu při komunikaci s občany, organizace očkování
 • požehnání pro zdravotníky – zdraví, povzbuzení k ochotě pomáhat i při přetížení, dobrá organizace práce
 • smysluplná a dobře načasovaná opatření vlády a jejich dodržování
 • dobré vztahy v rodinách, ochrana manželství – důvěra, komunikace, hospodaření s časem a prostorem; ať nepřibývá domácího násilí ani rozvodů
 • moudrá rozhodnutí pro politiky, pedagogy, zdravotníky, podnikatele a další, aby věděli, jak v současné době fungovat a dobře ji využít
 • otevřenost lidí vůči Bohu – ať v něm nacházejí naději a smysl života

Ekonomika, finance

 • prozíravé hospodaření státu, místních samospráv i podniků, aby nedocházelo k velkému zadlužování a bankrotům firem
 • rychlé zavedení potřebných reforem (důchodů, školství, sociálního zabezpečení...) v co nejlepší podobě
 • rozvoj vědy, výzkumu, vývoje – ať u nás přibývá pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou

Církev

 • moudrost pro církev, jak využít možnosti moderní techniky a oslovovat lidi Dobrou zprávou; inspirace a požehnání pro tvůrce internetového obsahu; ať se Duch svatý dotýká nevěřících, kteří ho sledují
 • růst mladé generace ve službě i ve vedení, předávání zodpovědnosti ve sborech
 • ať je církev místem přijetí pro každého bez ohledu na jeho rasu, národnost, původ; čiňme pokání z pocitů nadřazenosti a rasismu
 • rozlišení pravdivých a falešných zpráv – ať křesťané nepodléhají konspiračním teoriím a nepodílejí se na jejich šíření, ale jsou „tvůrci pokoje“; ať jsou „zacpána ústa mluvící lež“ (Ž 63,12)
 • ať v církvi přibývá duchovních projevů a dary Ducha svatého jsou moudře používány k budování jednotlivců i společenství; ochrana před falešnými proroky a učiteli


Témata na prosinec

Díky Bohu

 • zpomalení šíření covidu-19 v listopadu
 • pokroky ve výzkumu vakcíny
 • fungující zdravotnický systém, kvalitní péče, kapacity nemocnic
 • svoboda nabízet veřejnosti křesťanské filmy, seriály, kurzy, programy pro mládež, zakládat křesťanské školy a školky, působit v politice, vysílat misionáře...

Covid-19

 • ochrana zranitelných skupin před nákazou; uzdravení nemocných v těžkém stavu
 • požehnání pro zdravotníky – zdraví, povzbuzení k ochotě pomáhat i při přetížení, dobrá organizace práce v nemocnicích
 • smysluplná a dobře načasovaná opatření vlády (uvolňování/zpřísňování) a jejich dodržování
 • školy – zdárný průběh distanční i prezenční výuky

Politika

 • vztahy ve vládě – mírnost, vědomí společného cíle
 • dobrá komunikace mezi členy vlády i směrem k veřejnosti
 • dobrá spolupráce mezi vládou a Ústředním krizovým štábem
 • požehnání a ochrana pro ministra zdravotnictví Jana Blatného (moudrost, odvaha neustupovat tam, kde je to potřeba)
 • ať se premiér i další politici oddělí od okultistů (kartářek, věštců apod.) a přestanou poslouchat jejich rady
 • ať přibývá politiků, hnutí a stran, které naši zemi povedou v souladu s Božími hodnotami

Ekonomika, právo

 • ať má vláda dobré plány na využití financí z EU
 • moudrá rozhodnutí vlády k obnově ekonomiky
 • dobře zacílené vládní kompenzace; zdrženlivost vlády v pomoci ekonomicky silným firmám, nadnárodním korporacím apod.
 • zdravé nastavení sociálního systému – aby podporoval nemocné a skutečně potřebné, kteří pracovat nemohou, ne ty, kdo ho zneužívají
 • odhalování a odsuzování mafiánů, korupčníků a dalších zločinců

Církev

 • ať provedené kroky ke vzájemnému smíření katolíků a protestantů přinesou trvalé ovoce
 • fungování církve v omezených podmínkách, zapojení lidí do domácích skupinek a dalších forem společenství
 • moudrost pro vedoucí, jak navzdory omezením sloužit svým členům i hledajícím lidem
 • požehnání pro adventní a vánoční shromáždění a pořady, aby zasáhly ty, kteří potřebují Spasitele; ať mnozí zakusí, že „Bůh je s námi“
 • povzbuzení a potěšení bezdětných párů; moudrost, jak se k situaci postavit
 • rostoucí ochota k oběti, štědrosti
 • ať se naplní proroctví Stefana Driesse z prosince 2019 pro církev po epidemii: „Boží bázeň uvolní úctu k Bohu ve vašem středu. Přijdu do svého domu a přinesu zpátky svou slávu.“


Témata na listopad

Díky Bohu

 • dlouhé období pokoje a prosperity od poslední krize v roce 2008
 • dobrá úroveň zdravotnictví, nemocniční síť i kvalifikovaný zdravotnický personál
 • výrazné oslabení komunistů v posledních volbách

Epidemie covidu-19

 • ochrana zranitelných skupin před nákazou (senioři, dlouhodobě nemocní...); uzdravení nemocných
 • smysluplná a dobře načasovaná opatření vlády s ohledem na zdraví obyvatel i ekonomiku ČR
 • dobrá spolupráce a komunikace mezi členy vlády i směrem k veřejnosti
 • školy – ať učitelé, žáci i rodiče zvládají nároky distanční výuky
 • dobré vztahy v rodinách, když tráví mnohem víc času spolu
 • co nejlepší fungování nemocnic, ochrana a posila pro zdravotníky i jejich blízké
 • úspěšný výzkum a výroba vakcíny, léků a zdravotnických pomůcek
 • ať Bůh zasáhne a epidemie co nejdříve skončí (např. tím, že virus zmutuje do nesmrtící formy)
 • ať ekonomicky přežije co nejvíce živnostníků a malých i větších firem

Politika

 • moudrost pro nové senátory i představitele krajů, dobré fungování krajských koalic
 • dobré hospodaření s veřejnými penězi (státní rozpočet, kraje, obce); ať se na všech úrovních přeruší korupční vazby
 • ať se volení zastupitelé poučí z chyb svých předchůdců i svých vlastních a napravují je
 • ať se nově zvolení politici rychle zaučí ve svých nových rolích; ať kolem sebe mají moudré, poctivé spolupracovníky a poradce
 • ať u nás rostou státníci schopní obstát v krizích, nejen politici pro dobu pohody – ale také dobří novináři, policisté, soudci, pedagogové, úředníci a další vlivní lidé

Církev

 • vzájemná úcta a láska mezi křesťany navzdory různým názorům; ať jsou věřící vzorem pro zbytek společnosti, nikoli odrazem jejích nešvarů
 • jasné zacílení na to, co je důležité (zvěstování evangelia, pomoc potřebným, vztahy, růst ve víře...)
 • fungování církve v nových podmínkách – nacházení nových forem společenství a služby; moudrost pro vedoucí, jak navzdory omezením efektivně sloužit svým členům i hledajícím lidem
 • růst osobní štědrosti, dobročinnosti a charitativní/diakonické služby
 • zdárný průběh kurzů Alfa, kurzů o vztazích a dalších aktivit
 • požehnání pro další formy sdílení evangelia přes internet či tiskem; ať mnozí nevěřící lidé hledají Boha a navážou s ním vztah
 • citlivost pro pastory, kazatele, faráře, starší a další vedoucí, aby dobře sloužili členům svých společenství a svou autoritu nezneužívali
 • ať Bůh povolává další krátkodobé i dlouhodobé misionáře, kteří ponesou evangelium „až na sám konec země“Převzato z časopisu
Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ: 539147
DIČ: CZ00539147

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

Obchodní podmínky
e-shop: Nakladatelství KMS, s.r.o.
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ 25703447
DIČ CZ 25703447

Platební brána ComGate


Klasická verze webu