Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku

Témata na říjen

Díky Bohu

 • letošní léto nebylo tak extrémně suché jako loni
 • ochrana naší země před přírodními a průmyslovými katastrofami i před terorismem
 • funkční zdravotnictví na velmi dobré úrovni
 • začalo ubývat daňových trestných činů a podařily se některé zátahy na distributory drog
 • ČR má nejvyšší procento živnostníků (OSVČ) v EU
 • požehnání a moudrost pro politické vedoucí v ČR i EU, abychom mohli žít zbožně a pokojně my i naše děti

Politika, ekonomika

 • ať ČR neratifikuje Istanbulskou úmluvu; ať se u nás neprosazují ideologie, které narušují biblický pohled na manželství a rodinu
 • ať je závazek ČR vůči NATO (2 % výdajů rozpočtu na obranu) využíván co nejefektivněji a bez korupce
 • změny vedoucí ke snížení zadlužení na všech úrovních státní správy
 • brzké přijetí realistické a všeobecně akceptované důchodové reformy
 • vhodné kroky ČNB a vlády pro tlumení rostoucí inflace (ceny bytů atd.)
 • ať se vláda a státní i soukromé podniky správně přizpůsobují blížící se ekonomické krizi (mj. změny v automobilovém průmyslu – ekologické normy atd.)

Bezpečnost, ekologie

 • dlouhodobé zajištění energetické soběstačnosti ČR (do 20 let má být zavřena třetina elektráren), moudrá koncepce do budoucna
 • ať je zastaveno nešetrné zacházení s přírodními zdroji (půda, voda, nerostné suroviny) a prosadí se citlivější postupy hospodaření
 • záchrana (zbývajících) lesů před kůrovcovou kalamitou
 • co nejhojnější podzimní a zimní srážky, aby se doplnil deficit spodní vody

Křesťané, církev

 • ať se na sebe i svět kolem sebe stále více díváme Božíma očima
 • požehnání pro různé evangelizační a preevangelizační aktivity – Rádio 7, Svět víry, kurzy Alfa, Manželské večery, lektorské programy ve školách, kluby pro děti a mládež, diakonická a charitativní práce, koncerty, misie na internetu...; ať jsou mnozí nevěřící osloveni Boží láskou, přijmou spasení a najdou mezi křesťany pevné, láskyplné vztahy
 • ať se v církvi ve větší míře projevuje Boží moc a přibývá zázraků
 • uzdravení pro nemocné; Boží pokoj a posila pro ty, kdo uzdraveni nejsou
 • ať jsme připraveni na Ježíšův příchod a radostně ho očekáváme

Izrael

 • vznik stabilní vlády, která bude moudře a prozíravě reagovat na vnitřní i vnější problémy státu
 • větší svoboda pro mesiánské židy, jejich ochrana před útoky a diskriminací
 • ochrana země před terorismem i před napadením zvenčí

Témata na září

Díky Bohu

 • žijeme v pokoji a máme se v mnohém dobře
 • přebytek českého zahraničního obchodu v červnu stoupnul o pět miliard (na 18,4 miliard Kč)
 • dešťové srážky během prázdnin
 • za úspěšné letní konference, festivaly, sborové dovolené, tábory, English campy a další křesťanské akce; za všechny, kterých se Pán Bůh dotknul a jednal v jejich životech

Politika, ekonomika

 • ať vláda a parlament prosadí zdravé priority státního rozpočtu a co nejmenší dluh
 • co nejméně podvodů a plýtvání s dotacemi (za 15 let nutno vrátit EU odhadem 35 miliard Kč)
 • ať ČR nerealizuje zbytečné či předražené zakázky (armádní výzbroj, elektrárny, dálnice, IT a reklama...)
 • ať má Energetický regulační úřad kvalitní dohled a ceny reguluje ve prospěch občanů ČR
 • ať se do vedení politických stran a na vlivná místa dostávají lidé, kteří zastávají biblické hodnoty

Soudy, spravedlnost

 • spravedlivé zjednodušení systému práva, aby se zrychlila jeho vymahatelnost
 • ať Bůh žehná všem složkám boje proti zločinu a mafiím
 • ať není tolerována nelegální migrace a soudy neschvalují ilegální praktiky ani v dílčích případech; ať je azyl udělován těm, kdo jsou ve své zemi skutečně pronásledováni

Školství, učitelé, studenti

 • ať ve školách rostou zdraví a teoreticky, prakticky i vztahově zdatní lidé
 • ochrana školství a osnov před nezdravými ideologiemi; ať jsou nefunkční prvky zrušeny či napraveny
 • láska k dětem, moudrost i autorita pro učitele
 • ochrana mládeže před šikanou, závislostmi, zneužitím
 • požehnání pro křesťany ve školství a křesťanské služby pro děti a mládež
 • ať mladí křesťané odvážně svědčí o Ježíši a přinášejí zprávu o něm svým příbuzným i kamarádům

Křesťané, církev

 • úspěšný průběh podzimních kurzů Alfa; ať mnoho lidí najde spasení v Ježíši; dobrá spolupráce mezi církvemi v místech konání; kvalitní návazná péče pro ty, kdo projeví zájem o další kontakt s křesťany
 • ať žijeme moudře, v bázni před Bohem, pokoře a mírnosti a ať náš život nese ovoce, které vytrvá
 • ať si křesťané všímají toho, co Pán Bůh dělá, a jsou vděční a radostní
 • zdravé zapojení křesťanů do politiky, podnikání, kultury a dalších oblastí společnosti; ať tam jsou solí a světlem
 • požehnání, posila a plné zabezpečení pro křesťany, kteří mají děti v pěstounské péči nebo o tom uvažují

Témata na červenec a srpen

Díky Bohu

 • za deště, které zčásti kompenzovaly extrémní sucho
 • že mnozí Češi milují pravdu
 • za všechny nově obrácené i za ty, kdo se k Bohu vracejí

Politika

 • vládci a všichni, kdo mají moc, abychom v ČR (EU) mohli žít pokojně a zbožně (1Tm 2,1–2)
 • rychlé vyjasnění a pokojné vyřešení problémů kolem střetu zájmů a dalších kauz pana premiéra Babiše
 • ať Bůh nahrazuje ty, kteří škodí ČR, poctivými lidmi, kteří budou vládnout ve prospěch země
 • ať premiér i ministři a poslanci zaujímají moudrá stanoviska ve vztahu k EU, USA, Rusku, Číně, islámským i dalším zemím

Ekonomika, právo

 • ať vláda a parlament výrazně omezí výdaje a další zadlužování (dotace, zbytečné nákupy, sociální dávky aj.)
 • ať jsou nastaveny férové limity úroků pro dluhy, exekuce i arbitráže
 • spravedlivé ukončení arbitráží proti ČR i českým firmám a institucím
 • prosazení řešení, která pracujícím lidem umožní mít cenově dostupné bydlení
 • ať je český právní systém novelizován, aby byl morální a přehledný a aby právo bylo snadno vymahatelné

Zemědělství, příroda

 • dostatek dešťů, aby se neprohluboval dlouhodobý deficit
 • dobrá úroda obilí, brambor, ovoce i dalších plodin
 • ať Bůh zasáhne proti kůrovcové kalamitě – i skrze moudrá rozhodnutí lidí
 • ochrana před povodněmi, požáry a dalšími přírodními i průmyslovými katastrofami
 • efektivní a šetrné využívání přírodních zdrojů (nerostné suroviny, půda, voda, lesy...)

Církev

 • ať Bůh použije všechny letní akce (konference, tábory, festivaly, English Campy...) a dovolené k obnovení vztahů a sil i k novému zapálení pro něj
 • Boží posila a moudrost pro pastory, kazatele, starší a další vedoucí v církvi; ať přibývá vedoucích, kteří jsou pro ostatní příkladem ve zbožnosti a pokoře
 • požehnání pro ty, kdo slouží dětem a mládeži; ať vyroste generace milující Boha a žijící v jeho moci
 • dobré vztahy mezi generacemi v církvi, vzájemná úcta a vstřícnost
 • ať je církev místem přijetí a uzdravení pro všechny, kdo (i dlouhodobě) zápasí s různými bolestmi, traumaty, závislostmi, pokušeními
 • požehnání pro všechny kurzy Alfa, Manželské večery, Přípravu na manželství a další aktivity, skrze něž křesťané prakticky slouží nevěřícím; ať mnozí z nich poznají Ježíše a odevzdají se mu

 

Témata na červen

Díky Bohu

 • za občasné mírné deště a veškerou péči o naši zemi
 • že naše národy pořád miluje a chce je probudit
 • za fungující ekonomiku a mimořádně nízkou nezaměstnanost

Politika, Evropa

 • ať nově zvolení/ustanovení politici EU správně vidí a řeší příčiny problémů Evropy, nejen následky
 • ať nové vedení EU podporuje Izrael a hodnoty života, svobody a realistického udržitelného rozvoje
 • ať Bůh žehná své církvi v Evropě, pozvedá ji a sjednocuje
 • moudrost, posila a ochrana pro všechny poctivé politiky, úředníky, soudce a další lidi v důležitých pozicích

Ekonomika

 • ať se v ČR omezí život na dluh, „kupování voličů“ a nezodpovědné utrácení
 • ať vláda, centrální banka i firmy správně reagují na aktuální ekonomickou i mezinárodní situaci
 • ať Bůh žehná českým firmám novými vynálezy, objevy a dlouhodobou prosperitou
 • omezení nadměrných dotací velkým firmám (znevýhodňují malé firmy a živnostníky)
 • nárůst oboustranně výhodné spolupráce ČR a Izraele v mnoha oblastech

Morálka

 • ať Bůh zasáhne proti bezbřehé pornografii v ČR (dva nejnavštěvovanější pornoweby světa sídlí v ČR, Praha je považována za Mekku homosexuální pornografie)
 • ať Bůh mění životy desítek tisíc(!) prostitutek v ČR, aby chtěly najít a našly lepší život (s ním)
 • ať Bůh přináší naději zoufalým a vysvobozuje ze závislostí (cca 900 tisíc lidí rizikově pije)
 • požehnání a ochrana manželství a rodin – ať je vidět, že život v nich je lepší než mimo ně
 • ať v ČR není uzákoněno manželství homosexuálů ani adopce dětí homosexuály
 • ať se u nás prosazuje právo a spravedlnost, aby se poctiví lidé měli zjevně lépe než nepoctiví

Církev

 • růst lásky k Písmu, hlubší modlitební život jednotlivců i společenství
 • ať jednotliví křesťané i celá společenství nacházejí své povolání a šíří Boží království ve svém okolí
 • ať jsou křesťané plní naděje a vděčnosti a nepodílejí se na šíření lží a nelásky
 • růst zdravé prorocké služby (i dalších duchovních darů) ve sborech, která bude sloužit k budování církve; ať se v církvi častěji projevuje nadpřirozená Boží moc
 • ať přibývá zralých křesťanů, kteří budou mít vliv v církvi i navenek
 • ať kázané slovo provází Boží láska, moc i autorita
 • ať mnozí nevěřící naleznou Ježíše i přijetí a domov v církvi

Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

 

Obchodní podmínky

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

IČ: 539147
DIČ: CZ00539147


Klasická verze webu