Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku

Témata na červen

Díky Bohu

 • za občasné mírné deště a veškerou péči o naši zemi
 • že naše národy pořád miluje a chce je probudit
 • za fungující ekonomiku a mimořádně nízkou nezaměstnanost

Politika, Evropa

 • ať nově zvolení/ustanovení politici EU správně vidí a řeší příčiny problémů Evropy, nejen následky
 • ať nové vedení EU podporuje Izrael a hodnoty života, svobody a realistického udržitelného rozvoje
 • ať Bůh žehná své církvi v Evropě, pozvedá ji a sjednocuje
 • moudrost, posila a ochrana pro všechny poctivé politiky, úředníky, soudce a další lidi v důležitých pozicích

Ekonomika

 • ať se v ČR omezí život na dluh, „kupování voličů“ a nezodpovědné utrácení
 • ať vláda, centrální banka i firmy správně reagují na aktuální ekonomickou i mezinárodní situaci
 • ať Bůh žehná českým firmám novými vynálezy, objevy a dlouhodobou prosperitou
 • omezení nadměrných dotací velkým firmám (znevýhodňují malé firmy a živnostníky)
 • nárůst oboustranně výhodné spolupráce ČR a Izraele v mnoha oblastech

Morálka

 • ať Bůh zasáhne proti bezbřehé pornografii v ČR (dva nejnavštěvovanější pornoweby světa sídlí v ČR, Praha je považována za Mekku homosexuální pornografie)
 • ať Bůh mění životy desítek tisíc(!) prostitutek v ČR, aby chtěly najít a našly lepší život (s ním)
 • ať Bůh přináší naději zoufalým a vysvobozuje ze závislostí (cca 900 tisíc lidí rizikově pije)
 • požehnání a ochrana manželství a rodin – ať je vidět, že život v nich je lepší než mimo ně
 • ať v ČR není uzákoněno manželství homosexuálů ani adopce dětí homosexuály
 • ať se u nás prosazuje právo a spravedlnost, aby se poctiví lidé měli zjevně lépe než nepoctiví

Církev

 • růst lásky k Písmu, hlubší modlitební život jednotlivců i společenství
 • ať jednotliví křesťané i celá společenství nacházejí své povolání a šíří Boží království ve svém okolí
 • ať jsou křesťané plní naděje a vděčnosti a nepodílejí se na šíření lží a nelásky
 • růst zdravé prorocké služby (i dalších duchovních darů) ve sborech, která bude sloužit k budování církve; ať se v církvi častěji projevuje nadpřirozená Boží moc
 • ať přibývá zralých křesťanů, kteří budou mít vliv v církvi i navenek
 • ať kázané slovo provází Boží láska, moc i autorita
 • ať mnozí nevěřící naleznou Ježíše i přijetí a domov v církvi

Témata na květen

Díky Bohu

 • zahraniční dluh Česka loni klesl (byť jen o cca 15 mld. z asi 1620 mld.)
 • máme nebývalou svobodu zvěstovat evangelium a mnoha různými způsoby ovlivňovat společnost (internet, média, osobní evangelizace, přednášky ve školách, festivaly...)

Politika evropská a česká

 • volby do Evropského parlamentu: ať je v EP i v Evropské komisi co nejvíce probuzených křesťanů a charakterních lidí
 • dobré vztahy naší země i celé EU k Velké Británii; ať brexit proběhne co nejhladčeji
 • moudrost a ochrana pro nově jmenované i „staré“ ministry české vlády, pro všechny poslance a senátory; ať jejich rozhodnutí přinášejí dlouhodobý prospěch ČR, ať se neřídí osobními zájmy, tlakem peněz, popularity či různých lobby
 • požehnání pro nového předsedu KDU-ČSL Marka Výborného a jeho spolupracovníky i pro další křesťany v politice

Zemědělství, ekonomika

 • dostatek vytrvalých, mírných dešťů, aby se neprohluboval deficit vody v krajině; ochrana před požáry i povodněmi
 • dobrá úroda obilí, zeleniny, ovoce a dalších plodin
 • ať je výrazně omezeno pěstování řepky a ničení půdy pro biopaliva první generace, která životnímu prostředí nepomáhají, ale škodí
 • zastavení kůrovcové kalamity, obnova lesů
 • ochrana elektráren (zvláště jaderných), přehrad, významných továren a dalších rizikových provozů před nehodami
 • ať vláda dojedná dobré podmínky pro ČR pro fungování čtvrtého mobilního operátora
 • rychlá a kvalitní výstavba linky metra D i obchvatu Prahy
 • dobrá rozhodnutí brněnského magistrátu ohledně nového hlavního nádraží a přilehlé čtvrti
 • ať se zrychlí a zkvalitní stavba dálnic, silnic a železnic

Školství

 • ať školství není odtržené od života, je co nejvíce praktické a dobře připravuje na život
 • ať příštími ministry školství, náměstky, poradci atd. jsou lidé hájící život, biblické manželství a hodnoty a ty ať se projeví i v osnovách

Církev

 • ať každý křesťan roste v osobním vztahu s Bohem; ať Bůh požehná všem dobrým rozhodnutím k poslušnosti a disciplíně
 • ať jednotlivé sbory nacházejí způsoby, jak oslovit lidi ve svém okolí, a ti se obracejí k Bohu a připojují k církvi
 • ať Bůh žehná přípravě všech letních akcí (sborových dovolených, dětských táborů, English campů, festivalů a konferencí) a jejich organizátorům

Témata na duben

Díky Bohu

 • žijeme v období s největší mírou svobody a bezpečí na našem území
 • můžeme šířit evangelium a lidé se obracejí
 • fungující policie, soudnictví a vězeňství, zdravotnictví, hasiči, armáda a další veřejné služby

Spravedlnost, právo

 • ať se v ČR zjednoduší a zpřehlední právní systém a zlepší vymahatelnost práva; férové zadávání státních zakázek
 • ať jsou práva a výhody postižených výrazně větší než pachatelů; ať se postižení snadno a rychle domohou spravedlnosti
 • požehnání pro soudce, státní zástupce, vyšetřovatele, policisty i politiky, aby byli přímí a neúplatní
 • ať jsou v ČR odhalovány, vyšetřeny i odsouzeny korupční kauzy a hospodářská kriminalita
 • ať se ČR aktivněji zastává pronásledovaných křesťanů ve světě; udělení azylu čínským křesťanům, kteří o něj u nás již požádali

Evropa, politika

 • ať národy Evropy činí pokání, odvrátí se od model a klamu a přimknou se k živému Bohu
 • volby do Evropského parlamentu: ať je zvoleno co nejvíce křesťanů a lidí zastávajících biblické hodnoty
 • ať jsou nový Evropský parlament i Evropská komise výrazně více pro-life, pro biblické manželství, pro Izrael, pro svobodu a vlastní odpovědnost než ty minulé
 • požehnání pro politiky i novináře, kteří šíří/budou šířit pravdu a dobro; ať jich přibývá
 • ať se EU vrátí k tomu dobrému, na čem vznikla (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu) a opustí snahy o vznik direktivního superstátu
 • ať ČR i EU uplatňuje realistickou politiku vůči radikálnímu islámu, teroru a násilí, včetně bleskových deportací zločinců a radikálů

Církev

 • ať Bůh žehná křesťanům, které povolal do politiky, byznysu a médií, aby tam byli příkladem, aby obstáli v pokušeních a tlacích a šířili Boží království
 • ať se ve sborech uplatňuje zdravá kázeň; moudrost, citlivost a rozhodnost pro ty, kdo řeší „těžké případy“
 • požehnání a ochrana pro krátkodobé i dlouhodobé misionáře v zahraničí

Témata na březen

Díky Bohu

 • že naše země patří k nejbezpečnějším v Evropě
 • že většina poslanců parlamentu chce zachovat biblickou definici manželství (tj. svazek muže a ženy)

Zemědělství, příroda

 • dostatek mírných dešťů, aby se doplňoval dlouhodobý deficit vláhy; ochrana před povodněmi
 • zásadní změna koncepce zemědělství – aby nedocházelo k ničení půdy, masivnímu vymírání hmyzu a otravě vod pesticidy a jinými jedy
 • ať místo nesmyslných dotací funguje dlouhodobě udržitelná ochrana životního prostředí
 • ať je ČR co nejlépe připravena na klimatické výkyvy i změny energetických koncepcí v okolních zemích (hrozby blackoutů kvůli rušení tepelných i jaderných elektráren atd.)

Politika, Evropa

 • ať vznikají co nejtransparentnější, jednoduché ekonomické zákony, které budou účinně bránit korupci
 • ať ČR (i EU) aktivněji hájí pronásledované křesťany ve světě; udělení azylu čínským křesťanům, kteří zde o něj požádali
 • ať se do Evropského parlamentu (a následně do Evropské komise) dostane co nejvíce lidí zastávajících biblické hodnoty, takže bez nich nebude možné vládnout
 • ať roste vliv křesťanů v politice, ekonomice, v masmédiích i ve školství

Církev

 • ať si křesťané zamilují Písmo a mají co největší užitek z jeho studia
  ať věřící odvážně a radostně ukazují na Krista – svým životem i slovy – a ať jejich svědectví oslovuje mnoho hledajících
 • ať se k Ježíši ve větší míře obracejí také příslušníci menšin, které u nás žijí (Romové, Ukrajinci, Vietnamci, Arabové...)
 • ať přibývá obdarovaných, zralých, moudrých vedoucích (a ať ti méně zralí a zkušení mají prostor se jimi stát)
 • ať Bůh žehná všem, kdo se mu vydali do služby, a celým jejich rodinám, v jejich potřebách i přáních
 • růst nadšené i vyvážené modlitební či prorocké služby
 • ať se stane běžným, že ty, kteří uvěří, provází Boží znamení a zázraky a mnoho lidí je uzdravováno skrze modlitby (Mk 16,17–20)
 • požehnání a ochrana pro české krátkodobé i dlouhodobé misionáře v zahraničí, povolání dalších
 • ať celá církev i jednotliví křesťané rostou v posvěcení, abychom „bezúhonní a ryzí“ a zářili světu (Fp 2,15)
 • ať Pán Bůh přitáhne zraněné a zklamané lidi, kteří odešli z církve, zpět k sobě a mezi křesťany

Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

 

Obchodní podmínky

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

IČ: 539147
DIČ: CZ00539147


Klasická verze webu