Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku


Témata na květen

Díky Bohu

 • navzdory omezením se konají kvalitní křesťanské akce, evangelizace, kurzy nebo přenosy bohoslužeb přes internet
 • za všechny věrné křesťanské pracovníky, kteří s láskou slouží církvi i lidem v jejím okolí
 • v naší zemi máme jako křesťané svobodu a nečelíme útlaku
 • Eduard Heger – věřící premiér na Slovensku

Politika, ekonomika

 • výběr kandidátů pro parlamentní volby – bezúhonnost, ochota prosazovat spravedlnost nezávisle na osobních a stranických zájmech
 • moudrost pro vládu, jak vyvést zemi z krize, stagnace a dluhů
 • zastavení růstu státního dluhu, zdrženlivé hospodaření s veřejnými financemi; dobrá reforma důchodového systému
 • ochrana před přílišným růstem inflace a nezaměstnanosti
 • prozíravost pro majitele a manažery firem; ať dělají dobrá rozhodnutí, ať podniky zbytečně nekrachují
 • ať vládní rozhodnutí nedráždí lidi ke vzdoru a národ co nejméně reptá a zlořečí
 • ať velké státní zakázky (dostavby elektráren, dálnice, armádní a IT zakázky aj.) přinesou ČR tu nejlepší hodnotu za dané peníze a jejich zadávání není manipulováno korupčně ani ideologicky
 • omezení vlivu nedemokratických mocností na českou politiku i ekonomiku
 • ať se v ČR nedaří cizím rozvědkám, lobbistům, mafiím a těm, kdo jednají proti zájmům ČR

Společnost, vztahy

 • požehnání pro osamělé, zoufalé... – ať se setkají s Bohem a najdou pomoc a přátelství u něj i u lidí
 • ochrana rodin, manželství, vztahů mezi rodiči a dětmi; ať jsou zvláště křesťanské rodiny příkladem pro své okolí a místem bezpečí a lásky
 • požehnání pro žáky a studenty po roce v distanční výuce – ať se brzy vrátí do normálního režimu a „doženou“, co v uplynulých měsících ztratili (vztahy, dovednosti, vědomosti...); moudrost pro pedagogy, jak při současných okolnostech postupovat

Církev

 • ať se co nejdříve vrátí možnost scházení a pořádání hromadných akcí – bohoslužeb, seminářů, konferencí, evangelizací, koncertů aj.
 • ať křesťané ve společnosti jasně, ale zároveň citlivě a s láskou hájí biblické postoje a hodnoty
 • obnova lásky k Písmu; ať věřící lidé nacházejí inspiraci a posilu v Bibli, zamilují si ji a nechávají se jí oslovovat a proměňovat
 • ať křesťané předávají lidem ve svém okolí Boží lásku a evangelium
 • rozvoj pastorační a poradenské služby pro lidi s duševními problémy

 


Témata na duben

Díky Bohu

 • v naší zemi nejsme jako křesťané pronásledováni, můžeme svobodně vyznávat svou víru a zvěstovat evangelium
 • krása stvoření kolem nás, které odráží slávu Tvůrce
 • dešťové a sněhové srážky v posledních měsících, které ukončily dlouhé období sucha
 • dobré vztahy a spolupráce mezi křesťany z různých církví

Covid-19

 • ať všichni, kdo rozhodují (vláda, Ústřední krizový štáb, ministerstvo zdravotnictví, poslanecká sněmovna, Státní ústav pro kontrolu léčiv...), dělají správná rozhodnutí ve správném čase, aby se podařilo epidemii brzy odvrátit
 • ať se zastaví další šíření viru a ubude nemocných a umírajících
 • urychlení očkování a vývoje léků proti covidu-19
 • požehnání, ochrana a posila pro pracovníky ve zdravotnictví a jejich rodiny
 • ať Bůh potěší ty, kterým umřel někdo blízký, a dá jim poznat svou lásku
 • ať ti, kdo museli zavřít svůj podnik nebo přišli o zaměstnání, brzy najdou jinou práci

Politika, společnost, média

 • brzké vytvoření a schválení nového, spravedlivějšího volebního zákona
 • ať se v politice, médiích, kultuře a dalších oblastech uplatňují spravedliví, poctiví lidé, kterým nejde jen o vlastní prospěch
 • ať se takoví lidé dostanou na kandidátky politických stran a jsou zvoleni; lidé nemravní a nemoudří ať jsou odhaleni a odstraněni
 • ať se neprohlubuje nevraživost a nepřátelství mezi zastánci různých politických stran či myšlenkových směrů; kéž mezi lidmi roste vzájemná úcta, důvěra i odpovědnost
 • ať blížící se předvolební kampaň není „špinavá“
 • ať veřejnoprávní média informují co nejvíce nestranně a nejsou pod politickými tlaky
 • ať se ČR a EU aktivněji zasazují za práva pronásledovaných křesťanů ve světě
 • rychlé udělení azylu čínským uprchlíkům u nás

Církev

 • moudrost a posila pro vedoucí církví a sborů, aby dobře vedli Boží lid v nesnadné době
 • ať jsou křesťané aktivními šiřiteli naděje, povzbuzení a dobré zprávy o Kristu
 • požehnání pro iniciativy, které oslovují nevěřící evangeliem, ať už na internetu nebo jinými formami – kéž mnozí najdou záchranu v Ježíši
 • chystané letní akce (např. Křesťanská konference, festival United a další) – moudrost pro organizátory, jak akce připravovat; ať se mohou konat v prezenční formě

 


Témata na březen

Díky Bohu

 • za požehnání akcí on-line – Mokon, konference 7 vrchů, kurzy Alfa aj.
 • za dobré vztahy mezi mnoha křesťany z různých církví
 • za všechny fungující instituce, obětavé zdravotníky, učitele, podnikatele i rodiče v nesnadné době
 • za větší množství srážek v uplynulých měsících, které ukončily období sucha

Vyznávání hříchů

 • pýcha: loni jsme se chlubili, že jsme „best in covid“ – nyní jsme téměř nejhorší na světě
 • krádeže, zneužívání pandemie k nelegálnímu obohacení; kéž se daří všem poctivým
 • sobectví, nerespektování zákonů a nařízení (i vrcholnými politiky), nezodpovědnost
 • nárůst užívání pornografie a případů domácího násilí během pandemie

Pandemie covidu-19

 • co nejmoudřejší rozhodování všech osob zodpovědných za ochranu zdraví obyvatel
 • urychlení očkování a vývoje léků proti covidu-19
 • požehnání, posila a ochrana pro pracovníky ve zdravotnictví a jejich rodiny

Ekonomika

 • ať vláda hospodaří odpovědně a zbytečně nezadlužuje stát
 • dobrá rozhodnutí majitelů a manažerů firem – ať vědí, co mají rozvíjet a co utlumit
 • ochrana podnikatelů a živnostníků před zbytečnými bankroty; rychlé nalezení nové obživy pro ty, kdo budou muset změnit práci
 • ať ČNB moudře reguluje úrokové sazby, aby se nerozjela inflace
 • vznik a všeobecné přijetí dobrého plánu pro dlouhodobý rozvoj hospodářství ČR
 • růst finanční gramotnosti, aby mnozí nekončili v otroctví dluhů

Školství

 • posila a požehnání pro učitele, děti i rodiče při výuce ve ztížených podmínkách
 • ať žáci a studenti co nejvíce doženou zameškanou látku, obnovují a udržují si přátelství

Politika

 • ať jsou na kandidátkách do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny co nejlepší kandidáti a vznikne dobrá vláda
 • ať v ČR rostou opravdoví státníci, kteří budou dobře sloužit národu, a ať obsadí vlivná místa
 • ať Bůh maří plány a domluvy svévolníků, které by škodily zemi, a je odhalována korupce

Církev

 • ať přibývá českých misionářů v cizině i těch, kdo misii podporují
 • čistota a vykazatelnost (nejen) vedoucích v církvi; odhalení těch, kdo zneužívají svého postavení; ochrana těch, kdo jsou nebo by se mohli stát obětí různých forem zneužívání
 • upevnění dětí a mladých lidí ve víře, i když se nemůžou osobně setkávat s vrstevníky
 • požehnání všech forem praktické služby potřebným (ve sborech, diakonie, pomoc nemocným a umírajícím...)

 


Témata na únor

Díky Bohu

 • v naší zemi je svoboda projevu a vyznání
 • je možné pořádat křesťanské akce (byť nyní některé jen on-line), vydávat knihy a časopisy, vysílat křesťanské rozhlasové i televizní pořady
 • mnozí křesťané jsou štědří a podporují řadu užitečných projektů (mj. i vydávání ŽV a další práci KMS)

Politika

 • moudrost pro vládu v rozhodování o boji proti epidemii; dobrá spolupráce ministrů i členů Ústředního krizového štábu; ať ti, kdo rozhodují, mají moudré, kompetentní rádce a relevantní podklady
 • zlepšení organizace očkování a jeho hladký a co nejrychlejší průběh
 • ať není uzákoněna eutanazie, manželství pro osoby stejného pohlaví a další návrhy, které jsou v rozporu s Božími řády
 • podzimní volby do poslanecké sněmovny: ať se na kandidátky dostane co nejvíce těch, kterým jde o spravedlnost a právo víc než o osobní prospěch, a ať jsou pak také zvoleni
 • ať blížící se volby nejsou překážkou pro spolupráci poslanců a senátorů na potřebných zákonech; ať převládá zodpovědnost nad snahou upozornit na sebe a získat si voliče
 • tendry na dostavbu Dukovan a Temelína: aby zvítězily kvalitní firmy bez bezpečnostních rizik (nikoli z Ruska nebo z Číny)
 • ať dojde k personálním změnám na Hradě, aby tam nepůsobili lidé, kteří nepracují primárně ve prospěch ČR
 • volba ředitele BIS (má nastoupit v srpnu); současný ředitel Michal Koudelka má zájem pokračovat, vláda ho chválí, ale staví se proti němu prezident Miloš Zeman

Církev

 • moudrost nejen pro vedoucí, do čeho investovat čas a síly; ať služba nezastíní vztah s Ježíšem
 • obnova „první lásky“, pokud někde ochladla
 • růst touhy po záchraně lidí; povolání a vystrojení mnoha lidí šířících evangelium
 • požehnání pro internetové evangelizační a preevangelizační projekty (např. Alfa on-line, kurzy o vztazích aj.) ať co nejvíce lidí uslyší o Boží lásce a přijme jeho záchranu
 • obnova a prohloubení modlitebního života
 • ať v církvi převládá moudrý přístup k biblickým proroctvím a jejich výkladu i k aktuálně přijatým prorockým slovům; ať jsou dobře rozsuzována a přinášejí užitek jednotlivcům i celým společenstvím

 Převzato z časopisu
Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ: 539147
DIČ: CZ00539147

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

Obchodní podmínky
e-shop: Nakladatelství KMS, s.r.o.
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ 25703447
DIČ CZ 25703447

Platební brána ComGate


Klasická verze webu